`Мөнхийн реп`-ийн экс гишүүн Солонгос эхнэр авчээ

2008/09/23
Share |
Хүмүүс: Мөнхийн реп |  Лхагваа | 
`Мөнхийн реп`-ийн экс гишүүн Солонгос эхнэр авчээ

Нэгэн үе монголын хип хоп хамтлагуудын тэргүүн эгнээнд бичигдэж байсан Мөнхийн реп хамтлаг тараад нэлээд хугацааг ардаа үдэж байна. Тус хамтлагийн анхны гишүүдийн нэг болох Батнай Солонгост гэрээгээр ажиллаж байгаа билээ. Тэгвэл тэрээр тэндээ нэлээд хэдэн кинонд тоглочихсон, нэрд гарч яваа жүжигчин бүсгүйтэй амьдралаа холбож, хүүтэй болжээ. Тэрээр хүүдээ Ким Батнаран Жонгул хэмээх нэрийг өгсөн байна. Тус хамтлагийн дуучин Лхагваа хүүтэй болсон талаар бид өмнө нь мэдээлж байсан бол экс гишүүн Мийгаа ч мөн саяхан аав болж, хүүдээ Тодмагнай хэмээх нэр хайрлажээ.

www.factnews.mn

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
rekolka Êóïèòü SKYPE Óðæóì Âèçóàëüíûå çàêëàäêè äëÿ Google Chrome – áûñòðûé è óäîáíûé èíòåðíåò Êóïèòü Èíåé Ëóõîâèöû õëîðàíãèäðèä óêñóñíîé êèñëîòû ïîëó÷åíèå ÐžÑ‰ÑƒÑ‰ÐµÐ½Ð¸Ñ  от лсд ïåñíÿ ìàëü÷èêè íþõàþò êîêàèí Ñêîðîñòü Çàêëàäêè ×åáîêñàðû Ñòàô â Õàðàáàëè Êîð÷àãèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà shamarc biz ÷òî ýòî Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Áàâëû Çàêëàäêè â Ñâîáîäíîì Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Áðàòñêå ЗакладкР¸ бошки ñàëüâèÿ ýôôåêò îáõîä áëîêèðîâêè legalrc Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Äèìèòðîâãðàäå êàê èçáàâèòüñÿ îò ìàðèõóàíû Как из конопли сделать химку Êóïèòü Íàðêîòèêè â Áåðåçíèêè îõðèìåíêî âëàäèìèð íèêîëàåâè÷ íàðêîëîã Ðîññûïü â Ðòèùåâå ×èòàòü îíëàéí «Äóðìàí» kommersant me â îáõîä ðîñêîìçàçîð Rc форум россия Êóïèòü ËÑÄ Ðòèùåâî Êóïèòü îëåèíîâóþ êèñëîòó îïòîì ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ êàê çàéòè íà ëåãàë ðê Ðåàãåíò â Ìûòèùè çàêëàäêè ãåðîèíà ïî ðàéîíàì ýôåäðèí àðñàí ñîñòàâ èðêóòñê êóðèòåëüíûå ñìåñè Êóïèòü ýêñòàçè â Åëàáóãà Àíòèäåïðåññàíòû : 5 ëó÷øèõ ïðåïàðàòîâ Êóïèòü êîäåèí Âåëüñê àìôåòàìèí ñîñòàâ Êóïèòü çàêëàäêè ãàøèø â Òåáåðäå
IP:5.8.47.212  2018-05-24 07:26:51
vladpisun Lier Koop Amfetamine Torokbalint megvesz amphetamin Victoria cumpara amfetamina ????? ???????? ??????? Аптечка Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´Ñ ƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ аи 2 Campia Turzii cumpara metadona Купить Hashish Ð¢Ð°Ð»Ð´Ñ‹ÐºÐ¾Ñ €Ð³Ð°Ð½ наркотиРº mdm кот кокаин acheter de la methamphetamine en Sarnia ???? Buy MDMA ???????? Усолье-С
IP:188.68.0.45  2018-06-07 10:21:56
Butxytrz triad chtol, https://buy-an-14-august-1947- essay-article-online-mla-forma tting.peatix.com/ buy-an-14-august-1947-essay-ar ticle-online-mla-formatting, https://buying-research-propos al-1984-essays-best-practices. peatix.com/ buying-research-proposal-1984- essays-best-practices, https://buy-a-200-word-essay-r esearch-paper-for-money-near-m e.peatix.com/ buy-a-200-word-essay-research- paper-for-money-near-me, https://buying-non-word-assign ments-1800-word-essay-pages-ch eaper.peatix.com/ buying-non-word-assignments-18 00-word-essay-pages-cheaper, https://where-can-i-buy-outlin e-12-essays-for-money-online.p eatix.com/ where-can-i-buy-outline-12-ess ays-for-money-online, https://write-my-1200-words-es say-non-word-assignments-servi ces.peatix.com/ write-my-1200-words-essay-non- word-assignments-services, https://pay-123-help-me-essay- math-assignment-best-practice. peatix.com/ pay-123-help-me-essay-math-ass ignment-best-practice, https://where-can-i-buy-200-wo rd-essays-literature-best-webs ites.peatix.com/ where-can-i-buy-200-word-essay s-literature-best-websites, https://buying-business-plan-1 0-page-essay-topics-services.p eatix.com/ buying-business-plan-10-page-e ssay-topics-services, https://pay-1-puc-biology-ques tion-papers-movie-review-servi ces.peatix.com/ pay-1-puc-biology-question-pap ers-movie-review-services, https://buying-outline-10-para graph-essay-best-websites.peat ix.com/ buying-outline-10-paragraph-es say-best-websites, https://buy-thesis-proposal-12 3-term-papers-online.peatix.co m/ buy-thesis-proposal-123-term-p apers-online, https://pay-to-write-20-types- of-essay-creative-writing-best -practice.peatix.com/ pay-to-write-20-types-of-essay -creative-writing-best-practic e, https://buy-research-paper-123 -help-me-essays-services.peati x.com/ buy-research-paper-123-help-me -essays-services, https://pay-to-write-article-2 000-words-essay-how-many-pages -services.peatix.com/ pay-to-write-article-2000-word s-essay-how-many-pages-service s, https://pay-movie-review-1200- word-essay-example-cheaper.pea tix.com/ pay-movie-review-1200-word-ess ay-example-cheaper, https://order-an-lab-report-1- tailed-hypothesis-testing-step -by-step.peatix.com/ order-an-lab-report-1-tailed-h ypothesis-testing-step-by-step , https://pay-dissertation-1234- help-essays-best-websites.peat ix.com/ pay-dissertation-1234-help-ess ays-best-websites, https://how-to-write-a-thesis- proposal-2-tailed-hypothesis-c heaper.peatix.com/ how-to-write-a-thesis-proposal -2-tailed-hypothesis-cheaper, https://order-an-123-help-me-e ssay-thesis-proposal-best-prac tices.peatix.com/ order-an-123-help-me-essay-the sis-proposal-best-practices, https://buying-thesis-2-sample -hypothesis-test-servicenow.pe atix.com/ buying-thesis-2-sample-hypothe sis-test-servicenow, https://order-an-2-source-hypo thesis-scholarship-essay-servi ces.peatix.com/ order-an-2-source-hypothesis-s cholarship-essay-services, https://where-can-i-buy-11-cre ative-writing-proofreading-for -money.peatix.com/ where-can-i-buy-11-creative-wr iting-proofreading-for-money, https://buying-essay-2-tailed- hypothesis-test-example.peatix .com/ buying-essay-2-tailed-hypothes is-test-example, https://how-to-write-a-1984-th eme-essay-dissertation-proposa l-cheaper.peatix.com/ how-to-write-a-1984-theme-essa y-dissertation-proposal-cheape r, https://buy-an-123-help-me-res earch-papers-proofreading-best -practices.peatix.com/ buy-an-123-help-me-research-pa pers-proofreading-best-practic es, https://to-order-dissertation- 10-page-research-paper-example -services.peatix.com/ to-order-dissertation-10-page- research-paper-example-service s, https://pay-to-write-12-grade- math-problems-business-plan-be st-practice.peatix.com/ pay-to-write-12-grade-math-pro blems-business-plan-best-pract ice, https://buy-cheap-10-page-essa y-on-global-warming-article-on line-apa.peatix.com/ buy-cheap-10-page-essay-on-glo bal-warming-article-online-apa , https://order-an-100-successfu l-college-essays-admission-ser vices.peatix.com/ order-an-100-successful-colleg e-essays-admission-services, https://pay-100-free-term-pape rs-creative-writing-best-pract ice.peatix.com/ pay-100-free-term-papers-creat ive-writing-best-practice, https://buy-an-1994-ap-us-hist ory-dbq-essay-reports-best-pra ctices.peatix.com/ buy-an-1994-ap-us-history-dbq- essay-reports-best-practices, https://pay-essay-10-page-pape r-outline-servicenow.peatix.co m/ pay-essay-10-page-paper-outlin e-servicenow, https://pay-2005-essay-contest s-article-servicenow.peatix.co m/ pay-2005-essay-contests-articl e-servicenow, https://buy-cheap-10-year-plan -essay-proofreading-online-fre e.peatix.com/ buy-cheap-10-year-plan-essay-p roofreading-online-free, https://pay-to-write-thesis-1s t-amendment-essays-for-money-r eddit.peatix.com/ pay-to-write-thesis-1st-amendm ent-essays-for-money-reddit, https://buy-dissertation-100-b est-college-essays-best-expres ses-belief.peatix.com/ buy-dissertation-100-best-coll ege-essays-best-expresses-beli ef, https://where-can-i-buy-outlin e-1001-arabian-nights-essays-f or-money.peatix.com/ where-can-i-buy-outline-1001-a rabian-nights-essays-for-money , https://buy-cheap-lab-report-1 0-things-i-hate-about-you-essa y-online.peatix.com/ buy-cheap-lab-report-10-things -i-hate-about-you-essay-online , https://order-an-literature-20 -types-of-essay-online-free.pe atix.com/ order-an-literature-20-types-o f-essay-online-free, https://to-order-11th-grade-ma th-problems-personal-statement -service.peatix.com/ to-order-11th-grade-math-probl ems-personal-statement-service , https://write-my-literature-1m alaysia-concept-essay-services .peatix.com/ write-my-literature-1malaysia- concept-essay-services, https://to-order-10-page-term- paper-on-word-assignments-onli ne-free.peatix.com/ to-order-10-page-term-paper-on -word-assignments-online-free, https://to-order-proofreading- 1984-orwell-essay-best-website .peatix.com/ to-order-proofreading-1984-orw ell-essay-best-website,
IP:185.223.160.198  2018-10-16 23:24:32
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.