PR-чдын бужигнаан

2009/04/20
Share |
Хүмүүс:
PR-чдын бужигнаан

Аливаа сонгууль дөхөхөөр PR-ийн баг гэж нэг их юм мэддэг үсээ гельдсэн, хоолойгоо зассан улсууд нэр дэвшигчдийг тойрон эргэлдэж, толгойг нь эргүүлдэг болсоор удсан. Чин үнэнийг хэлэхэд PR гэдэг үгнийхээ ч утга учрыг ойлгохгүй шахам залуус Монголын нийгмийг муу дээр муу, муухай дээр улцан гэг болгоод байгаа билээ. Энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуулиар ч PR-чдын бүхэл бүтэн арми мэндлэж хоёр дэвшигчийг үймүүлж эхэллээ. Харамсалтай нь өдөртөө АН,МАХН-ын үүдээр эргэлддэг пиарчид үдэш оройн цагаар бие биеийнхээрээ зочилж, хэн хэдэн төгрөгийн гэрээ хийсэн тухайгаа ам халан ярьцгаадаг нь зөвхөн Монголд л байдаг PR.

Монголын нэг өдөр

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
logertop êóïèòü êîíîïëÿ Ïóäîæ Çàêëàäêè øèøêè â Êîñòåð¸âå êóïèòü Ãàíäæà Ãàò÷èíà Ëèõîñëàâëü êóïèòü çàêëàäêó Ecstasy ТрамадоР» капсулы цена купить Êóïèòü çàêëàäêè øèøêè àê47 â Ìàêàðüåâå êóïèòü Õìóðü Ïóøêèí Òèõîðåöê êóïèòü çàêëàäêó LSD-25 (HQ) 250ìêã Anonymizer for Pirat24 | Unblock piratcc | Web Anonymizer Êóïèòü Øèøêè àê47 â Êàñïèéñê Êàëóæñêàÿ îáëàñòü êóïèòü çàêëàäêó Àìôåòàìèí Çàêëàäêè áîøêè â Áàëàøîâå Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Ïðîòâèíå Соль брянск Êðàñíîçàâîäñê êóïèòü çàêëàäêó Ecstasy: Red Monkey 250mg Ìûøêèí êóïèòü çàêëàäêó ãèäðîïîíèêó Áîøêè â Ãëàçîâå Íèêîëàåâñê êóïèòü çàêëàäêó LSD 220 mkg JPORTAL: ЭлектроР»Ð¸Ð·ÐµÑ€ водородР½Ñ‹Ð¹ Эффект Êîëü÷óãèíî êóïèòü íàðêîòèêè Ñðåäíåêîëûìñê êóïèòü Ecstasy: Yellow Stars 350 mg Àëüìåòüåâñê êóïèòü Mephedrone: Êðèñòàëëû VHQ Çàêëàäêè øèøêè àê47 â Ìàëîé Âèøåðå çàêëàäêè ÷åðåç òîð áðàóçåð Разовая доза кетаминР° ×êàëîâñê êóïèòü Ecstasy: UPS 280mg Êóïèòü Àìôåòàìèí â Ýëèñòà Ìîñêâà Áàáóøêèíñêèé êóïèòü êîêàèí Çàêëàäêè øèøêè â Ñèìôåðîïîëüîñïà ðèâàåòñÿ mdma èëüÿ í òóìàíû Òàâäà êóïèòü ýéôîðåòèê Ìåôåäðîí Çàêëàäêè ðîññûïü â Ãîðíî-àëòàéñêå Çàêëàäêè êðèñòàëû â Øåáåêèíå Êóïèòü çàêëàäêè ìàðêè â Êèíãèñåïïå êóïèòü ãàøèø ëþáåðöû Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Ñðåäíåóðàëüñêå Óñèíñê êóïèòü Ãåðîèí ÎÏÒ
IP:95.85.80.183  2018-08-13 05:33:46
Fyxiubsz & # 25105; & # 20204; & # 39640; & # 20852; & # 22320; & # 30475; & # 21040; & # 36825; & # 20010; & # 32426; & # 24405;, https://www.openlearning.com/u /agmagalar/blog/Pay11EnglishEs sayTitlesSpeechPresentationOnl ine pay_11_english_essay_titles_sp eech_/_presentation_online, http://wjso.biomedcentral.com/ track/pdf/10.1186/1477-7819-12 -115?site=https%3a%2f%2fwww.op enlearning.com%2fu%2fterluabir i%2fblog%2fBuy12StepsWritingRe searchPaperTermPaperBestPracti ces buy_12_steps_writing_research_ paper_term_paper_best_practice s, http://www.fourstatecremation. com/cfi/addthis_email.cfm?url= https%3a%2f%2fwww.openlearning .com%2fu%2fseapvapostcon%2fblo g%2fOrderAnDissertation10PageE ssayBestWebsiteBuilders order_an_dissertation_10_page_ essay_best_website_builders, https://www.openlearning.com/u /piacucyted/blog/Pay123Coursew orkHelpResearchPaperOnline pay_123_coursework_help_resear ch_paper_online, https://www.openlearning.com/u /locheststeelun/blog/BuyCheap1 984GeorgeOrwellEssayMovieRevie wBestBooks buy_cheap_1984_george_orwell_e ssay_movie_review_best_books, http://www.mccarter.com/abc.as px?xpST=https%3a%2f%2fwww.open learning.com%2fu%2ftroklethbki ndcorn%2fblog%2fHowToWriteA11P aragraphEssayLiteratureOnlineT extbookFree how_to_write_a_11_paragraph_es say_literature_online_textbook _free, https://www.openlearning.com/u /teohauclovtie/blog/WriteMy12T hGradeEssaysPersonalStatementB estWebsites write_my_12th_grade_essays_per sonal_statement_best_websites, https://asterios.ws/go/?to=htt ps%3a%2f%2fwww.openlearning.co m%2fu%2finclicalic%2fblog%2fBu yCheapCode1984EssayPromptsBest Practices buy_cheap_code_1984_essay_prom pts_best_practices, https://www.openlearning.com/u /angrenpesreo/blog/OrderAnCour sework1StClassEssayExampleBest PracticesDocument order_an_coursework_1st_class_ essay_example_best_practices_d ocument, https://www.openlearning.com/u /fenggysutpo/blog/PayCaseStudy 10PageEssayExampleServices pay_case_study_10_page_essay_e xample_services, https://www.toniponcesport.com /cookies_ok.php?URL=https%3a%2 f%2fwww.openlearning.com%2fu%2 fleotebeala%2fblog%2fBuyEssay1 9ThCenturyWritingPaperBestPrac tices buy_essay_19th_century_writing _paper_best_practices, https://www.openlearning.com/u /barleterpi/blog/OrderAnOutlin e12ThStdEnglishEssaysForMoney order_an_outline_12th_std_engl ish_essays_for_money, https://www.openlearning.com/u /toclenitmo/blog/BuyAnReports2 0PageResearchPaperOnlineFree buy_an_reports_20_page_researc h_paper_online_free, https://www.openlearning.com/u /groutinotpret/blog/ToOrderTer mPaper123ResearchPapersBestPra ctice to_order_term_paper_123_resear ch_papers_best_practice, http://internet-i-deti.ru/away .php?url=https%3a%2f%2fwww.ope nlearning.com%2fu%2fclocagtran an%2fblog%2fPayResearchPaper19 84EssayHelpCheaper pay_research_paper_1984_essay_ help_cheaper, https://www.openlearning.com/u /layfrenadsai/blog/OrderAnAdmi ssion2PageEssayServicenow order_an_admission_2_page_essa y_servicenow, https://www.openlearning.com/u /spaninenwor/blog/BuyAnBusines sPlan123EssayOnlineService buy_an_business_plan_123_essay _online_service, https://isluga.com/redirect?si te=https%3a%2f%2fwww.openlearn ing.com%2fu%2fbloodomskinlei%2 fblog%2fBuy1920SDbqEssayAnnota tedBibliographyBestBooks2018 buy_1920s_dbq_essay_annotated_ bibliography_best_books_2018, https://www.openlearning.com/u /filmsathithurs/blog/ToOrderBu sinessPlan1StGradeHomeworkAssi gnmentsCheaper to_order_business_plan_1st_gra de_homework_assignments_cheape r, http://fuckerolder.com/go/view .php?es=https%3a%2f%2fwww.open learning.com%2fu%2fnweboutcomc a%2fblog%2fBuyAnThesisProposal 1000WordsEssayForMoney buy_an_thesis_proposal_1000_wo rds_essay_for_money, http://uhr.rutgers.edu/downloa d/2482?url=https%3a%2f%2fwww.o penlearning.com%2fu%2froparaho %2fblog%2fBuyAn100ThesisTopics CreativeWritingOnlineCourses buy_an_100_thesis_topics_creat ive_writing_online_courses, https://www.openlearning.com/u /nelreamingpa/blog/ToOrder1984 TotalitarianismEssayReportsBes tWebsites to_order_1984_totalitarianism_ essay_reports_best_websites, https://www.openlearning.com/u /drivusinca/blog/BuyCheapRepor ts1MalaysiaEssayCompetitionBes tPractices buy_cheap_reports_1_malaysia_e ssay_competition_best_practice s, https://bhhsmarketingresource. com/l/f1369a8a666ae9e84468f027 9bc118d7/3306862/?url=https%3a %2f%2fwww.openlearning.com%2fu %2fmadhpitdowtptol%2fblog%2fBu ying11PlusEnglishTestPapersCou rseworkBestWebsites buying_11_plus_english_test_pa pers_coursework_best_websites, https://www.openlearning.com/u /contigssuword/blog/BuyAnLabRe port1200WordsEssayBestWebsite buy_an_lab_report_1200_words_e ssay_best_website, http://x.gallerix.ru/away.php? to=https%3a%2f%2fwww.openlearn ing.com%2fu%2fmadhpitdowtptol% 2fblog%2fToOrder1000WordEssays ParaphrasingBestPractices to_order_1000_word_essays_para phrasing_best_practices, https://salesforce.stackexchan ge.com/questions/214550/rest-a pi-connection-alternative-to-u se-from-javascript-to-http-cal l?rq=https%3a%2f%2fwww.openlea rning.com%2fu%2fprotytsioli%2f blog%2fBuyCreativeWriting100Ma thProblemsOnline buy_creative_writing_100_math_ problems_online, http://www.chicky-lady.com/go/ index.php?go=https%3a%2f%2fwww .openlearning.com%2fu%2fdrivus inca%2fblog%2fOrderAn10ThGrade ResearchPaperTopicsParaphrasin gBestPractice order_an_10th_grade_research_p aper_topics_paraphrasing_best_ practice, https://www.bocajewishcenter.o rg/login.php?url=https%3a%2f%2 fwww.openlearning.com%2fu%2fla ndlasisi%2fblog%2fOrderAn1001W ritingPromptsResearchPaperForM oneyNearMe order_an_1001_writing_prompts_ research_paper_for_money_near_ me, http://www.apotheekdegaard.nl/ pages/jumptourl.asp?url=https% 3a%2f%2fwww.openlearning.com%2 fu%2fsaupratinul%2fblog%2fOrde rAnAdmission1984ResearchPaperF orMoneyMade order_an_admission_1984_resear ch_paper_for_money_made, http://www.mucc.org/r?u=https% 3a%2f%2fwww.openlearning.com%2 fu%2flandlasisi%2fblog%2fBuy11 CreativeWritingLabReportServic es buy_11_creative_writing_lab_re port_services, https://www.openlearning.com/u /easgerlaha/blog/WriteMyAnnota tedBibliography1000EssaysServi ces write_my_annotated_bibliograph y_1000_essays_services, https://www.openlearning.com/u /drivusinca/blog/Buy1833LastEs saysOfLiteratureOnlineTextbook FreePdfs buy_1833_last_essays_of_litera ture_online_textbook_free_pdfs , https://l.en-gb.prod.facebook. com/l.php?u=https%3a%2f%2fwww. openlearning.com%2fu%2fboichow digold%2fblog%2fHowToWriteA198 4WritingStyleCreativeWritingBe stPractices how_to_write_a_1984_writing_st yle_creative_writing_best_prac tices, https://www.openlearning.com/u /suiholawil/blog/OrderAnCode10 PageResearchPaperOutlineCheape r order_an_code_10_page_research _paper_outline_cheaper, https://preview.wiscsoftware.w isc.edu/wisc_fs/helplink.asp?u rl=https%3a%2f%2fwww.openlearn ing.com%2fu%2fmesredoodcons%2f blog%2fBuyAn10ThGradePersuasiv eEssayTopicsThesisServices buy_an_10th_grade_persuasive_e ssay_topics_thesis_services, http://nngkb40.ru/includes/get .php?go=https%3a%2f%2fwww.open learning.com%2fu%2fbucksmeliri n%2fblog%2fBuyTermPaper2PageRe searchProposalOnlineFree buy_term_paper_2_page_research _proposal_online_free, http://azoka.ru/redirect/?go=h ttps%3a%2f%2fwww.openlearning. com%2fu%2fbloodomskinlei%2fblo g%2fBuyCreativeWriting1StPerso nNarrativeEssayOnlineFree buy_creative_writing_1st_perso n_narrative_essay_online_free, http://www.goblesmortuary.com/ cfi/addthis_email.cfm?url=http s%3a%2f%2fwww.openlearning.com %2fu%2fafenloni%2fblog%2fOrder An10ThGradeEssayExamplesLitera tureBestPractices order_an_10th_grade_essay_exam ples_literature_best_practices , https://www.openlearning.com/u /tialimapta/blog/PayToWrite10P ageEssayOutlineEssayForMoney pay_to_write_10_page_essay_out line_essay_for_money, http://www.bartonfuneralhome.n et/cfi/addthis_email.cfm?url=h ttps%3a%2f%2fwww.openlearning. com%2fu%2fpickmagelu%2fblog%2f BuyAn20PageResearchPaperTopics ThesisBestPractices buy_an_20_page_research_paper_ topics_thesis_best_practices,
IP:37.9.47.122  2018-11-02 22:36:06
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.