Дуучин Номинжин "Дэлхийн хамгийн дур татам цагаан хоолтон" өргөмжлөлд нэр давшив

2009/05/08
Share |
Хүмүүс: Номинжин | 
Дуучин Номинжин

Амьтанд энэрэнгүй хандахын төлөө нийгэмлэг буюу Петагаас жил бүр "Дэлхийн хамгийн дур татам цагаан хоолтон" өргөмжлөл хүртээх санал асуулгыг олон нийтийн дунд явуулдаг уламжлалтай. Энэ нийгэмлэгээс зохиосон цагаан хоол сурталчлах кампанит ажлын хүрээнд манай улсын дуучин Номинжин салатны навчин байцаан даашинзтай зургаа  авахуулж Азийн алдартнуудын дунд хүчтэй өрсөлдөгчөөр тодорчээ. Тус өргөмжлөлийг горилогчдын тоонд Ази тивээс Номинжингоос гадна поп од Фэй Уонг, Хятадын телевизийн "хатан хаан" Зен Ли, Тайваны од Барби Шу, Яаяа Капур, Болливудын домогт жүжигчин Амитаб Бачан, поп од Стефи Танг нэр дэвшжээ. 200 гаруй цагаан хоолтон өрсөлдөж байгаа "Дэлхийн хамгийн дур татам цагаан хоолтон" санал асуулга энэ сарын 29 хүртэл үргэжлэх болохоор PETAAsiaPacific.com гэсэн хаягаар саналаа өгч болох юм.

Үндэсний шуудан

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
rekolka ЗакладкР¸ методон в ÐŸÐ¾ÑˆÐµÑ…Ð¾Ð½Ñ ŒÐµ Амурск купить Снег ЗакладкР¸ ÑÐºÐ¾Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ñ Œ в МагнитоР³Ð¾Ñ€ÑÐºÐµ Купить закладкР¸ гашиш в РадужноР¼ Купить крисы ОтрадноРµ Ð­Ð»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¾Ñ ƒÐ³Ð»Ð¸ купить Снег Купить Шишки ак47 в ГородовР¸ÐºÐ¾Ð²ÑÐº Метадон в Элисте Купить закладкР¸ героин в Ð¦Ð¸Ð¾Ð»ÐºÐ¾Ð²Ñ ÐºÐ¾Ð¼ ÐšÑ€Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð»Ñ ‹ в ПокровсРºÐµ стаф в МихайлоР²ÐºÐ° Купить Марки в Жуков Купить закладкР¸ спайс в ÐœÐµÐ´Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ñ €ÑÐºÐµ Спайс купить воронеж Город Краби купить ускоритРµÐ»ÑŒ Узда купить ускоритРµÐ»ÑŒ Купить закладкР¸ методон в Арске Купить закладкР¸ марки в Собинке Купить экстази в Ñ…Ð°Ð±Ð°Ñ€Ð¾Ð²Ñ ÐºÐµ Купить россыпь в ЗмеиногР¾Ñ€ÑÐºÐµ Купить закладкР¸ наркотиРºÐ¸ в Невеле МамоновР¾ купить иней Купить закладкР¸ наркотиРºÐ¸ в Кирово-ч
IP:93.179.90.48  2018-05-10 13:55:16
rekolka ìåòîêñèôåíèëóêñ óñíàÿ êèñëîòà Çàêëàäêè áîøêè â Ãîðíÿêå êîðîëü ýêñòàçè ìàêóðîâ ñåðãåé Ýêñòàçè â Àíãàðñêå Как снять отходняРº от скоростР¸ ñêîëüêî äåðæèòñÿ â êðîâè ìåòàíôèòîìèí ëèçåðãèíîâóþ êèñëîòó Êóïèòü ãåðîèí â Áðÿíñê ñåìåíà äóðìàí ìåôåäðîí äîçà âíóòðèâåííî Êóïèòü Êðèñòàëû â Ñåðïóõîâå Ðàê ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû è áîëè ëèñòüÿ êîêè êîêàèí Плюха наркотиРº ïèâî è äîíîðìèë êîêàèí è ãåðîèí ðàçíèöà Êóïèòü Ãàøèø â Êëèíöû êóïèòü êóðèòåëüíûå ñìåñè â êðàñíîÿðñêå ФенилацРµÑ‚Ð°Ñ‚ формула ÑÑ‚Ñ€ÑƒÐºÑ‚ÑƒÑ €Ð½Ð°Ñ óïðàçäíåíèå íàðêîêîíòðîëÿ Êàê âûâåñòè èç îðãàíèçìà ìàðèõóàíó è ñêîëüêî êàíàáèíîë äåðæèòñÿ â ìî÷å ìä ÷òî òàêîå ñê êðèñòàëëû êóïèòü êóïèòü ôåíàêñèí â ñïá Дк дружба брянск Ð¾Ñ„Ð¸Ñ†Ð¸Ð°Ð»Ñ ŒÐ½Ñ‹Ð¹ сайт Êóïèòü Êîêàèí â ×åõîâ-3 ìèêñû ìàðêè çàêëàäêè Çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â ×åõîâ-2 Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü â Âåðõíåóðàëüñêå Êóïèòü çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Ðûáèíñêå òîð çàêëàäêè ãäå ìîæíî íàéòè ãàøèø ìåòàìôåòàìèí êðèñòàëë ïðèçíàêè ïåðåäîçèðîâêè àìôåòàìèíîì ìàðèõóàíà ñàðàòîâ Êóïèòü ìàðèõóàíó Çâåðåâî ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ êîêàèíà
IP:95.85.69.216  2018-05-22 11:48:27
rekolka Çàêëàäêè ìåòîäîí â Àëåêñàíäðîâñêå Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Îñòðîâíîì ìåôåäðîí òàáëèöà Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Îäèíöîâå Открыть wshopbiz в обход блокироР²ÐºÐ¸ êàêîé êëåé íàäî íþõàòü çàêëàäêè ÷åëÿáèíñê ñêîðîñòü Çàêëàäêè LSD â Êîñòîìóêøå bagsbany Êóïèòü çàêëàäêè ýêñòàçè â Êèðñå Êóïèòü ÌÅÔ Ïî÷åï ýêñòàçè êðàñíûå ñåðäöà Óñëóãè , êóïèòü êóðèòåëüíûå ìèêñû ñìåñè ìèíñê ãðîäíî , ïðîäàþ â Ìèíñêå Ск 05 наркотиРº ñòðàíû â êîòîðûõ ëåãàëèçîâàíû íàðêîòèêè çàêëàäêè ñîëè îìñêà êàê ñâàðèòü ôåí Äîâåðåííûé ìàãàçèí RC | Íîâîêóçíåöê ñïàéñ СтроитеР»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ фен своими руками ðåöåïò ôåíà Ñòàô â Øèõàíå Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Áîãó÷àðå ðåãèñòðàöèÿ íîâîñïàéñ êàê êóðèòü ãàøèø ÷åðåç âîäíèê Купить закладкР¸ в Ð‘Ñ€Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ†Ñ ‹ Íàðêîòèêè: ïðèñïîñîáëåíèÿ è àòðèáóòû íàðêîìàíà Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Íåâüÿíñêå Çàêëàäêè áîøêè â Ñàðîâå Psilocybe â Ìàãàäàíå ñåðãåé áåçðÿäèí êåìåðîâî ñêîëüêî ïðåò ôåí íàðêîòèê ìåòà êàê îáîéòè òåñò íà íàðêîòèêè êóïèòü òàðåí ìîñêâà êóïèòü ñïàéñ â âûáîðãå Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Õàñàâþðòå ôåí è àìôåòàìèí
IP:95.85.70.245  2018-05-23 21:53:46
Merziuz UMRRx8 http://pills2sale.com/ viagra online
IP:5.188.211.14  2020-11-14 11:38:50
Rigoberto real beauty page calanna whole health pharmacy deeragunInterfax news agency earlier reported that Russia”santi-monopoly service, FAS, received a request from companiesrepresenting Bank Rossiya for permission to buy 50 percent oftelecoms operator Tele2 Russia from VTB.
IP:5.188.211.35  2020-11-16 07:01:00
Jeremy I”d like to cancel this standing order buy viagra kamagra onlineSomali Islamist group al Shabaab said Saturday”s attack, which ended after a four-day siege by soldiers and police, was ”just the premiere of Act 1” and suggested it would be followed by other actions by its ”warriors”.
IP:5.188.211.35  2020-11-16 07:44:04
Jefferey Do you have any exams coming up? stanozolol tablets usp menabolHuawei”s Ascend Mate has an even bigger 6.1-inchscreen, and Sony”s Xperia Z Ultra boasts a 6.4-inch screen,making it only less than an inch smaller than Amazon”s Kindle Fire tablet. Samsung”s Galaxy Mega has a 6.3-inch screen.
IP:5.188.211.35  2020-11-16 09:15:44
Deandre A Second Class stamp esomeprazole 40 mg avec ou sans ordonnance”Health reform”s employer mandate is likely to have some effect on hours worked, but it hasn”t yet shown up in the data,” Paul Van de Water, an analyst at the Center on Budget and Policy Priorities, wrote in a report this month.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 13:57:56
Felix Can you put it on the scales, please? order strattera with paypalFormer Disney star Lee Thompson Young was found dead of an apparent gunshot to the head in his North Hollywood apartment on Aug. 19, 2013 and cops were investigating the case as a suicide, a law enforcement source told the Daily News. Young, 29, was best known for his leading role in the Disney series ”The Famous Jett Jackson.” He was found unresponsive by Los Angeles cops conducting a welfare check about 9 a.m. after reportedly missing a call time on the set of the TNT police drama ”Rizzoli & Isles,” the source said. Investigators believe Young took his own life, the celebrity website TMZ.com reported.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 14:44:51
Darren Where do you study? testosterone cypionate for bodybuildingSeparately, Massachusetts prosecutors said they believed the death of a witness in the Bulger trial last month was unrelated to the case. They said the man, Steven Rakes, had apparently been poisoned by a business associate who ”acted alone.”
IP:5.188.211.24  2020-11-17 15:31:47
Zachariah I”d like to cancel this standing order ciprofloxacino 500 mg y lactanciaThe move is a further victory for the new Medicines PatentPool (MPP), which is trying to convince major drugmakers toshare rights to important medicines for the developing worldwith makers of cheap generic drugs.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 16:21:21
Cyrus Stolen credit card drug interactions ibuprofen and tizanidineBlood samples were also taken at six, 12 and 24 months to test for immune system chemicals known as Th1 and Th2 chemokines. Too much Th2 chemokines are thought to play a role in the development of allergies, however Th1 chemokines can counteract this.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 17:08:32
Alfonso I”m sorry, she”sabreva docosanol 10 cream tube australiaFor years, lazy political pundits have promoted a storyline that suggests the endorsement of the UFT is so highly sought-after that candidates of all stripes should twist themselves into pandering pretzels to win the nod.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 18:42:41
Destiny Three years masteron ou primobolanSpending that kind of money on an arena — in a city where bankruptcy could mean laying off employees and scaling back basic services — could draw some public resistance. Holdwick said funding for the project would come from tax increment dollars that can”t be used by the city”s general fund anyway, so it”s not necessarily a zero-sum game between building an arena and easing Detroit”s financial pain.
IP:5.188.211.24  2020-11-17 20:16:40
Donny Sorry, I ran out of credit phenytoin trade nameOne clear lesson from the housing crisis is that everyone involved in single-family and multifamily housing – from private lenders to government agencies to residents – must understand and respect their rights and responsibilities in the housing market. The rules and regulations governing the primary and secondary mortgage markets should ensure adequate consumer disclosures and protections and provide for effective counseling to prospective and current homeowners to help them make the good financial decisions that will keep them in their homes.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 05:06:14
Tyron I”ve been cut off how long does it take for pregnitude to workCanadian pop singer Justin Bieber, who made headlines as much for his antics off stage as on, came in a distant second with an estimated income of $58 million. Singer Taylor Swift was third, pulling in $55 million, about $2 million less than last year when she topped the list.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 07:15:02
Jeromy I”m a housewife cialis super 20mg australiaAlthough some business leaders, such as Sir Mike Rake, the president of the CBI, have also warned about leaving the EU, others, such as Lord Wolfson, the chief executive of Next, have argued that the EU needs to reform and that UK has nothing to fear from being in the ”slow lane”.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 09:46:44
Thanh Where”s the nearest cash machine? can dogs have tylenolIf there’s a silver lining to the Galvan fiasco, it is that the Moroccan people finally and spontaneously decided to break the walls of silence that for years surrounded sex crimes, a silence that often punished the victim and protected the abuser.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 10:32:43
Everett In a meeting zetia compresse composizioneThough there have been questions about the legality of commerce in international texts, no less an authority than the U.S. Supreme Court said in March that Thai graduate student Supap Kirtsaeng had the right to resell textbooks on eBay that relatives had bought abroad. Publisher John Wiley & Sons had sued him for copyright infringement.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 13:40:37
Maya Excellent work, Nice Design is there an over the counter synthroidAs for Egypt’s future, the Brotherhood offered nothing but incompetent, intolerant, increasingly dictatorial rule. In one year, Morsi managed to squander 85 years of Brotherhood prestige garnered in opposition — a place from which one can promise the moon — by persecuting journalists and activists, granting himself the unchallenged power to rule by decree, enshrining a sectarian Islamist constitution and systematically trying to seize the instruments of state power. As if that wasn’t enough, after its overthrow the Brotherhood showed itself to be the party that, when angry, burns churches.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 14:28:02
Dexter What sort of music do you listen to? itching coming off seroquelThe bombs managed to only damage the car and destroy a snowman the little boy had built a few days earlier, but Murtagh, now an attorney, said the Weather Underground’s intentions were to kill, whether they succeeded or not.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 15:14:54
Shane I”d like to send this letter byciproxin ciprofloxacin 500mgThe chief executive of Lloyds Bank has warned that thegovernment”s ”Help to Buy” mortgage scheme will risk creating adangerous bubble in property prices unless steps are taken toboost the supply of new housing and free up planningrestrictions.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 18:22:18
Barbera Have you read any good books lately? cipro vs ciprofloxacinInternational Monetary Fund Managing Director Christine Lagarde answers questions from the audience after remarks during a Peterson Institute for International Economics forum at the U.S. Chamber of Commerce in Washington, September 19, 2013.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 19:10:21
Darryl I”m on work experience clomid 200 mg for 7 daysWhen beer giant Anheuser-Busch InBev”s sought to increaseits stake in Mexico”s Grupo Modelo, for example, the JusticeDepartment objected. But the sides settled on a compromise thatwas widely viewed among antitrust lawyers as evidence ofpragmatism.
IP:5.188.211.24  2020-11-18 19:57:45
zyygkjwpovh T8pYYGwycahiqamvbf, [url=http://rqtgxnvgcphu.com/] rqtgxnvgcphu[/url], [link=http://vfmewrgowplf.com/ ]vfmewrgowplf[/link], http://zmhiwneevnwc.com/
IP:5.188.211.24  2020-11-25 04:18:30
elycvfbi weIOQGtclwkjzlfzye, [url=http://jibmnqvdgdhw.com/] jibmnqvdgdhw[/url], [link=http://ygualchitper.com/ ]ygualchitper[/link], http://kdiwsoyrewig.com/
IP:5.188.211.24  2020-11-25 05:09:02
dobson zfgpdF https://www.quora.com/What-the -top-SEO-keywords-for-essay-yo u-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
IP:5.188.211.13  2020-12-04 07:16:56
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.