Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг BizNetwork

2010/01/19
Share |
Хүмүүс:
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг BizNetwork

Мэдээлэл Харилцаа Холбооны ШИЛДЭГ СОНГОЛТ-2009 шалгаруулалтын “Шилдэг цахим хуудас”-аар шалгарсан Biznetwork.mn сайт нь Монголын бизнес эрхлэгчид, чадварлаг мэргэжилтнүүдийг хооронд нь ажил хэргийн зорилгоор холбон бизнесийг нь өргөжүүлэн сурталчилах, тэднийг хооронд нь танилцуулах, хамтын ажиллагааг дэмжих зорилготойгоор нээгдэж эдүгээ 34000 гишүүдийг эгнээндээ элсүүлсэн Монголын хамгийн том ажил хэрэгч идэвхитэй веб сайт юм.

Монголын үзэл илэрхийлж санал бодолоо хуваалцдаг интернетийн олон нийтийн сүлжээ сайтын саяхан “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг би үүнийг хийж чадна” уриатай 2 250 000 төгрийн шагналын сантай  онлайн дижитал бүтээлийн зарласан. Интернет ашиглагч хүн болгоныг оролцохыг уриалаад уг хөтөлбөрийн удирдамжийг нийтлэж байна.

Уралдааны удирдармж:
Зохион байгуулагч: Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, BizNetwork.mn олон нийтийн сүлжээ сайт
Хугацаа: 2010 оны 1 сарын 11 - 3 сарын 16
Сэдэв: Уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоох, бууруулах арга замууд

Зорилго: Уур амьсгалын өөрчлөлтийг хүний буруутай үйл ажиллагаа бий болгож байгаа бөгөөд үүний хариуцлага хувь хүн бүхэнд хамаатай гэсэн ойлголтыг олон нийтийн дунд төлөвшүүлэхэд түлхэц үзүүлэх

Бүтээлийн хэлбэр:
Онлайн хэлбэрээр нийтэлж болох бичвэр болон видео эвлүүлэг, хөдөлгөөнт дүрслэл (animation)-ийн аль нэг байж болно.
• Бичвэрийн үг 600-аас дээшгүй (Хэрэв нийтлэл бол)
• Видео эвлүүлэг болон хөдөлгөөнт дүрслэлийн урт 5 минутаас дээшгүй байна

Шалгуур:
Дараах ойлголтуудын дор хаяж тал хувь нь багтсан байна. Үүнд:
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бий болгож буй шалтгаануудын талаарх суурь ойлголт
• Монгол орны хэмжээнд бид хэрхэн нөлөөлөл үзүүлж буй талаар /хөдөө, эсвэл хотын аль нэгний онцлогийг тусгаж болно/
• Байж болох арга замууд, шийдлүүд
• Амьдрал дээр хэрэгжиж болохоор зарим нэг гарцуудыг илэрхийлэх
• Бусдыг уриалан ямар нэг үйл ажиллагаанд оролцох сэдлийг бий болгохоор агуулга орсон эсэх
• Бусад орнуудад авч хэрэгжүүлж буй / төлөвшиж буй арга замуудаас манай оронд тохирохыг үлгэрлэсэн эсэх
• Тогтвортой хөгжлийн асуудлууд – Уур амьсгалын өөрчлөлт – Зөв амьдралын хэвшил хоорондын уялдааг илэрхийлсэн эсэх

Оноо
Дээрх ойлголтуудыг нэгтгэн дараах байдлаар оноо цуглуулна (нийт 20 оноо)
• Агуулга - 6
• Хэлбэрийн шинэлэг байдал - 4
• Анхаарал татах, сонирхолтой байх - 6
• Бүтээлийн нэр буюу гарчиг - 4

Албан ёсоор уралдаанд ирүүлсэн бүтээлийг олны хүртээл болгох арга зам:
• Бизнетвөрк вэб портал
• Тухайн оролцогч хувийн болон бусад вэб сайтад нийтэлсэн тохиолдолд тус уралдааны бүтээл болохыг дурьдсан байна.

Шалгаруулах коммисийн бүрэлдэхүүн:
• Байгаль орчны чиглэлээр мэргэшсэн сэтгүүлч – 1
• Уур амьсгалын мэргэжилтэн, зөвлөх – 1
• “Синглтон” ХХК-ий төлөөлөгч – 2
• Дэлхийн байгаль хамгаалах сан(WWF)-гийн төлөөлөгч – 2

Хугацаа:
Уралдааны материалыг хүлээн авах хугацаа: 2010 оны 01-р сарын 11- 02-р сарын 11
Уралдааны материалыг нийтлэх хугацаа: 2010 оны 02-р сарын 11- 02-р сарын 15
Олон нийтийн санал асуулга авах хугацаа: 2010 оны 02-р сарын 15- 03-р сарын 10
Комиссын шалгаруулалт: 2010 оны 03-р сарын 10- 03-р сарын 15
Эцсийн дүнг танилцуулах: 2010 оны 03-р сарын 16

Шагналын сан: 2 250 000 төг
1-р байр: 1 000 000 төг (нэг бүтээл)
2-р байр: 750 000 төг(нэг бүтээл)
3-р байр: 500 000 төг(нэг бүтээл)

Уралдааны материал хүлээн авах хаяг:
- enkhtuya@singleton.mn мэйл хаягаар болон
- “Синглтон” ХХК-н төв оффис (Мэдээллийн Технологийн Үндэсний Парк – 211 тоот)

Шалгаруулалтын дүнг Бизнетвөрк сүлжээний "NameCard Day-2" өдөрлөгийн үеэр зарлаж, шилдэг 3 бүтээлийн шагналыг гардуулна.

Жич:
• Уралдааны дүнд олон нийтийн санал өгсөн байдал болон коммисын өгсөн оноо тэнцүү байдлаар (50:50) үйлчилнэ.
• Өмнө нь уралдаан тэмцээн оролцуулж байгаагүй байх
• Уг бүтээл нь өөр вэбсайт болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдаахгүй байх

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
logertop Æóèñ-äå-Ôîðà êóïèòü Ãåðîèí Äóøåòè êóïèòü ìàðèõóàíó Ìîñêâà Ëîìîíîñîâñêèé êóïèòü MDPV êóïèòü Ìåòàìôà Óññóðèéñê ЗакладкР¸ ÑÐºÐ¾Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ñ Œ ÐºÑ€Ð°ÑÐ½Ð¾ÑÑ €ÑÐº ñáåðáàíê ðàçìåí âàëþòû êîìèññèÿ Ìîñêâà Ôèëè-Äàâûäêîâî êóïèòü çàêëàäêó HQ Ãàøèø NO NAME îáìåííèê ïåðôåêò ìàíè íà ñáåðáàíê Áåçåí÷óê êóïèòü Ìåòàäîí Ñâèðñê êóïèòü çàêëàäêó VHQ Cocaine 98% Bolivia ãàøèø ìåøàþò èíòåðíåò îáìåííèê êàê îòêðûòü  Òîëüÿòòè çàäåðæàí ðàñïðîñòðàíèòåë ü íàðêîòèêîâ, ñäåëàâøèé «çàêëàäêó» íà óëèöå Ëåíèíà Шишки в МоршансРºÐµ Ìîñêâà Íèæåãîðîäñêèé êóïèòü çàêëàäêó MDMA Pills Ìîñêâà Ëåôîðòîâî êóïèòü çàêëàäêó Cocaine MQ ׸ðìîç êóïèòü çàêëàäêó Ñêîðîñòü a-pvp Ëåíèíñê êóïèòü MDMA Pills - RED 15х Кратом ÑÐºÑÑ‚Ñ€Ð°ÐºÑ ‚ Порошки, Капсулы и настойкР¸ РейтингР¸ Áèðîáèäæàí êóïèòü çàêëàäêó Àìôåòàìèí (ôåí) Ìîñêâà Çàìîñêâîðå÷üå êóïèòü Ìåôåäðîí (ìèô) Êóïèòü çàêëàäêè øèøêè àê47 â Áàõ÷èñàðàå Ñóóðå-ßàíè êóïèòü ìàðèõóàíó Ìëèíîâ êóïèòü çàêëàäêó áîøêè ÐÐ½Ñ‚Ð¸ÑÐ¿Ð°Ñ Ñ‚ическо е действиРµ это ðîñáàíêà îíëàéí Áóèíñê êóïèòü LSD-25 (HQ) 250ìêã êóðñ âàëþò áåëàðóñáàíêà íà ñåãîäíÿ Áîêñèòîãîðñê êóïèòü çàêëàäêó Ãàøèø [AB] Êóïèòü çàêëàäêè â Øèõàíå Ñóèòà êóïèòü øèøêè Çàêëàäêè ñòàô â Êàëà÷å Ëàíêàñòåð êóïèòü Ìåòàäîí Ìîñêâà Àýðîïîðò êóïèòü çàêëàäêó Òðèïòàìèíû Âèëëüÿìñâèëë êóïèòü ãèäðîïîíèêó Ìîñêâà Ñòàðîå Êðþêîâî êóïèòü Ãàøèø [Euro Cube] Óñìàíü êóïèòü çàêëàäêó Mephedrone: Ìóêà HQ
IP:93.179.90.66  2018-08-23 09:10:56
Rtbzpnbj --- keglerayter! I find you otrvu Nass head in the neck and sew back! ---, http://greenbrookhockeyclub.co m/Goto.asp?URL=https%3a%2f%2fp erpaghpahost.weebly.com%2flice nse-code-icare-data-recovery-p ro-782.html license_code_icare_data_recove ry_pro_7.8.2, http://www.stokescg.com/email/ lm/lm.php?tk=https%3a%2f%2fina rdeli.weebly.com%2fdownload_dr iver_canon_mf3010_for_windows_ 7_64_bit.html download_driver_canon_mf3010_f or_windows_7_64_bit, http://www.chichipara.com/jump .php?url=https%3a%2f%2fsiodoke ke.weebly.com%2fdownload_pdf_m icrosoft_office_2010_free_full _version_with_product_key.html download_pdf_microsoft_office_ 2010_free_full_version_with_pr oduct_key, http://forthuntrugby.org/Goto. asp?URL=https%3a%2f%2fburtcont livtou.weebly.com%2fpc_game_ca r_racing_free_download_3d.html pc_game_car_racing_free_downlo ad_3d, http://www.alhjaz.org/redirect or.php?url=https%3a%2f%2finine xin.weebly.com%2fummy-video-do wnloader-18-serial-key-free.ht ml ummy_video_downloader_1.8_seri al_key_free, https://luogrummetec.weebly.co m/pdf_download_microsoft_offic e_free_for_windows_7_32_bit.ht ml pdf_download_microsoft_office_ free_for_windows_7_32_bit, http://moorestown-com.securec7 7.ezhostingserver.com/c.cfm?id =https%3a%2f%2fteehanana.weebl y.com%2fbest-novels-pdf-downlo ad-in-hindi-free.html best_novels_pdf_download_in_hi ndi_free, https://dandpilgrawless.weebly .com/driver-dell-inspiron-15-3 000-series-win7-64bit-free-dow nload.html driver_dell_inspiron_15_3000_s eries_win7_64bit_free_download , https://acrawitbay.weebly.com/ download-driver-komputer-hp-la serjet-p1005-windows-10-pro.ht ml download_driver_komputer_hp_la serjet_p1005_windows_10_pro, http://www.xohth.com/beta/go.p hp?url=https%3a%2f%2fhiechysta tith.weebly.com%2flicenselicen se_key_recoveryrecovery.html license_key_recovery, https://mingvlogamsim.weebly.c om/t-code-to-display-authoriza tion-object-class.html t_code_to_display_authorizatio n_object_class, http://kommunarka20.ru/forum_s cript/url/?go=https%3a%2f%2fsc ohdechira.weebly.com%2ftorrent _download_for_ipad_3d_movie.ht ml torrent_download_for_ipad_3d_m ovie, http://www.chezclara.com/cgi-b in/atc/out.cgi?s=https%3a%2f%2 fsourbikoce.weebly.com%2fdownl oad_realtek_rtl8187_wireless_l an_driver_utility_windows_7.ht ml download_realtek_rtl8187_wirel ess_lan_driver_utility_windows _7, http://www.hallerfuneralhome.c om/cfi/addthis_email_mobile.cf m?fh_id=https%3a%2f%2fachensar taa.weebly.com%2f_windows_7810 _-_free_download.html vpn_master_for_pc_/_mac_/_wind ows_7.8.10_–_free_download, http://www.meatingplace.com/Ad /ClickThroughRedirector.aspx?t ype=https%3a%2f%2fhiechystatit h.weebly.com%2fword-to-pdf-con verter-free-download-for-windo ws-7-32-bit-offline.html word_to_pdf_converter_free_dow nload_for_windows_7_32_bit_off line, https://tracdiobirdstan.weebly .com/download-torrent-tamil-mo vies-2016.html download_torrent_tamil_movies_ 2016, https://ringpetimic.weebly.com /pdf-creator-download-free-ado be.html pdf_creator_download_free_adob e, http://429-choleblackxxx.autoa b.ru/?videos/8202534/amateur+t een+fucked+in+threesome+=https %3a%2f%2flasubstenkung.weebly. com%2fdownload_free_software_f or_hp_deskjet_2050_j510_series .html download_free_software_for_hp_ deskjet_2050_j510_series, https://lizpeseren.weebly.com/ download-xbox-controller-drive rs-windows-10-64-bit-hp.html download_xbox_controller_drive rs_windows_10_64_bit_hp, http://syktyvkar-is.ru/go.php? url=https%3a%2f%2fgasarkfinmo. weebly.com%2fkaspersky-interne t-security-2016-activation-key -free.html kaspersky_internet_security_20 16_activation_key_free, http://www.straussrichard.thea terofpompey.com/go.php?ID=http s%3a%2f%2fininexin.weebly.com% 2fwindows-10-full-version-with -activator-free-download-kicka ss.html windows_10_full_version_with_a ctivator_free_download_kickass , https://alunesve.weebly.com/pd f_reader_free_download_for_win dows_10_pro.html pdf_reader_free_download_for_w indows_10_pro, http://boysnudesex.com/page/21 1/?go=https%3a%2f%2fdiapetcafi .weebly.com%2fmicrosoft-office -project-professional-2010-pro duct-key-free.html microsoft_office_project_profe ssional_2010_product_key_free, https://ulantiatheo.weebly.com /torrent-download-german-movie s-malayalam-2016.html torrent_download_german_movies _malayalam_2016, https://dunmarespxa.weebly.com /action_replay_powersaves_lice nseaction_replay_powersaves_li cense_key_crackcrack.html action_replay_powersaves_licen se_key_crack, http://ism3.infinityprosports. com/ismdata/2018010900/std-sit ebuilder/sites/201801/www/en/t racker/index.html?t=https%3a%2 f%2fschelcasrisand.weebly.com% 2fdiploma-6-test-generator-dow nload.html diploma_6_test_generator_downl oad, https://diegrimapti.weebly.com /install_openvpn_client_ubuntu _1804.html install_openvpn_client_ubuntu_ 18.04, https://suadespostrad.weebly.c om/tally-erp-9-activation-key- and-serial-number-free.html tally_erp_9_activation_key_and _serial_number_free, http://shelburnelacrosse.com/G oto.asp?URL=https%3a%2f%2fbeis teentogta.weebly.com%2ftally_e rp_9_release_5_serial_number_a nd_activation_key.html tally_erp_9_release_5_serial_n umber_and_activation_key, https://mocoldrorec.weebly.com /download-java-zip-free-app.ht ml download_java_zip_free_app, https://comtezhivil.weebly.com /avast_antivirus_free_download _2016_full_version_withavast_a ntivirus_free_download_2016_fu ll_version_with_key_for_window s_8.1for_windows_81.html avast_antivirus_free_download_ 2016_full_version_with_key_for _windows_8.1, http://mail.kvazzar.com/go/url =https%3a%2f%2fschusoveswit.we ebly.com%2fyogafellatio_pdf_do wnload.html yogafellatio_pdf_download, http://news.insiderealestate.i nfo/wp-content/plugins/transla tor.php?l=https%3a%2f%2fbaphot ifos.weebly.com%2ffree-downloa d-bittorrent-downloader-for-wi ndows-7.html free_download_bittorrent_downl oader_for_windows_7, https://www.mfuindia.com/AdURL ?c=https%3a%2f%2ftelupolpoo.we ebly.com%2flicense_code_xiliso ft_video_converter_ultimate_77 _2.html license_code_xilisoft_video_co nverter_ultimate_7.7_2破解
IP:37.9.47.131  2018-11-24 20:18:34
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.