Зураач Өнөрчимэг цагаан морьтой ханхүүгээ хүлээж байна

2010/03/04
Share |
Хүмүүс: Л Өнөрчимэг | 
Зураач Өнөрчимэг цагаан морьтой ханхүүгээ хүлээж байна

Усан дотор дөрвөн мөчөөрөө зэрэг зурдаг, уран бүтээлч Өнөрчимэг гэх бүсгүйн тухай өнгөрсөн зуунд их ч ярьж, их ч бичдэг байж билээ. Төр түмнээрээ хангалттай үнэлүүлж чадаагүй хэмээн хааяахан гомдоллодог энэ бүсгүй нэг хэсэг усанд хаясан чулуу мэт таг чиг амьдарч байгаад ойрмогхоноос олны нүдэнд ил байхаар шийдсэн бололтой. Тиймдээ ч ТВ шоу шүүж, телевизийн нэвтрүүлэгт уригдан, сонин бүрт ярилцлага өгөхдөө сод төрсөн өөрийгөө ганц сайн рекламдаж авдаг мундаг менежменттэй бүсгүй. Хүүгээ гэрлэхээр хүнтэй сууна хэмээн тангарагласан тухай, хорин жил нэг хүний нууц амраг явсан тухай, насны эцэст цайгаа хувааж уух ямар нэг хүн хүлээж суугаа тухай, ийм л эр хүн шаардлагат нь нийцнэ хэмээн сонины хуудсаар бараг зарлуулж, бүр болохгүй бол гадаад хүнтэй суучихна хэмээн гоморхох Өнөрөөгийн ярилцлагуудыг уншаад суух нь ээ сод бүсгүй нөхөртэй болохыг тэсгэлгүй их хүсэж байгаа бололтой. За тэгээд ямар ч  утгатай байсан зураач бүсгүй залхуу хойрго зангүй, цагаан морьтой ханхүүгээ одоо ч гэсэн хүлээсээр суугаа гэсэн шүү.

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
rekolka Ìàãàçèí Çàêëàäîê Ñïàéñ Êðàñíîäàð Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Ñòàâðîïîëå ëåãàë êîìïàíèÿ Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Îïî÷êå Купить Гашиш в Ð§ÐµÐ»ÑÐ±Ð¸Ð½Ñ Ðº âèäû ñåìÿí ìàðèõóàíû Êóïèòü Ãàøèø â Ðîøàëü òîï 10 çàïðåùåííûõ Áîøêè â Âîðñìå ìåíòû êòî òàêèå êóïèòü ãàøèø ÷åðåïîâåö ïðîâåðèòü áëîêèðîâêó ñàéòà ðîñêîìíàäçîðîì Ñêîðîñòü Öâåòà Бани нн тумботиР½Ð¾ Ôîðóì î âûðàùèâàíèè íàðêî áèç çàæèãàëêà äëÿ êóðåíèÿ òðàâû êàê ïðàâèëüíî ïðèãîòîâèòü ÷èôèðîê Купить Гречка ШадринсРº chaplin24 biz Êîíîïëÿíîå ñåìÿ àìôåòàìèí ÷åðåç òåëåãðàìì Êóïèòü çàêëàäêè â Àëåéñêå çàêëàäêè ñïàéñà ïåðìü Как купить спайс ïðîäàì ýêñòàçè Êóïèòü Ýéôîðåòèê Ìåôåäðîí Ñìîëåíñê ìåôåäðîí ýòî ñêîðîñòü êðèñòàëë Çàêëàäêè ìåòàäîí â Ñåâåðîäâèíñêå Ïðÿæà òðàâêà Êóïèòü çàêëàäêè ëèðèêà â Ïîðõîâå ñêîðîñòü çàêëàäêè ïîðîøêè êîðîáî÷êà ìàêà Çàêëàäêè LSD â Óñìàíè ôåíèëíèòðîïðîïå í Ãîòîâèì íàñòîéêó ìóñêàòíîãî îðåõà íà âîäêå legal telegram
IP:5.62.154.113  2018-05-25 16:09:33
jaoiopmser Áîáðîâ êóïèòü Ìàðêè LSD Æóêîâ êóïèòü Ecstasy: Yellow Homer 200mg Ïåòðîçàâîäñê êóïèòü Ìàðèõóàíà [Hillary Clinton Kush] Àëàò êóïèòü çàêëàäêó Cocaine АмфетамР¸Ð½ закладкР¸ липецк Ýëëèàíñ êóïèòü çàêëàäêó øèøêè Öåëèíà êóïèòü Ìåòàäîí Áîëüøàÿ Èæîðà êóïèòü øèøêè Òóðà êóïèòü áîøêè Áåíè-Ñóýéô êóïèòü çàêëàäêó ãàøèø Ôîðò-Ëîðàìè êóïèòü çàêëàäêó ãàøèø Þðþçàíü êóïèòü HQ Ãàøèø NO NAME Ïåðò-Àìáîé êóïèòü øèøêè Экстази мытищи купить Êóïèòü Øèøêè â Ïîøåõîíüå Òóðêìåíèÿ êóïèòü øèøêè Âûáîðã êóïèòü NBOME Ñàñîâî êóïèòü çàêëàäêó ãàøèø Листок марихуаР½Ñ‹ Íîãèíñê êóïèòü çàêëàäêó øèøêè Íîâûé Îñêîë êóïèòü íàðêîòèêè Êóðñêàÿ îáëàñòü êóïèòü MDMA Crystal [Import] Çàâèñèìîñòü îò îïèîèäîâ Íîâîàëåêñàíäðîâ ñê êóïèòü çàêëàäêó Ecstasy: Red Stars 280 mg ЗакладкР¸ экстази в Иркутск-4 5 Êóïèòü Êðèñòàëû â Ëóãå Ñêîðîñòü çàêëàäêà Áàëüáåðèøêèñ êóïèòü çàêëàäêó Cocaine êóïèòü ËÑÄ Ãåîðãèåâñê êóïèòü êîíîïëÿ Íîâîìè÷óðèíñê êóïèòü Ãàíæà Îõà Ãèññàð êóïèòü çàêëàäêó Cocaine Òàòàðñòàí êóïèòü HQ Ãàøèø NO NAME Íîâîâîðîíåæ êóïèòü çàêëàäêó Afgan Kush Áðîííèöû êóïèòü Ìåôåäðîí êóïèòü Ëó÷øèé ýéôîðåòèê Áðîäíèöà êóïèòü Ãåðîèí Çàêëàäêè íàðêîòèêè â Þãîðñêå
IP:93.179.90.23  2018-08-07 21:08:20
Ghlvmish To put on Sure Bets, https://mountgranamen.bandcamp .com/album/devojke-za-brak-iz- amerike devojke_za_brak_iz_amerike, https://tensioresfi.bandcamp.c om/album/how-to-mod-skyrim-xbo x-360-without-pc how_to_mod_skyrim_xbox_360_wit hout_pc, https://payterranu.bandcamp.co m/album/dating-apps-for-12-yea r-olds dating_apps_for_12_year_olds, https://lemachanra.bandcamp.co m/album/sajt-za-gledanje-serij a-taban sajt_za_gledanje_serija_taban, https%3a%2f%2ftensioresfi.band camp.com%2falbum%2fseks-u-troj e seks_u_troje, https%3a%2f%2fthemduwattke.ban dcamp.com%2falbum%2fcamzap-ome gle-chat camzap_omegle_chat, brigsenpercnan.bandcamp.com%2f album%2fcetovanje-bez-registra cije-wikipedia cetovanje_bez_registracije_wik ipedia, https%3a%2f%2fcrocatanon.bandc amp.com%2falbum%2fbalkanski-ch at-upoznavanje balkanski_chat_upoznavanje, https%3a%2f%2finrilignsi.bandc amp.com%2falbum%2fbosanke-za-u poznavanje-sarajevo bosanke_za_upoznavanje_sarajev o, https%3a%2f%2fterfpillearngur. bandcamp.com%2falbum%2foglasi- zadar-usluge oglasi_zadar_usluge, https://tumbbupasssund.bandcam p.com/album/najlepse-erotske-p rice najlepse_erotske_price, https://payterranu.bandcamp.co m/album/oglasi-licni-kontakt-n ovi-sad oglasi_licni_kontakt_novi_sad, bladnithebechs.bandcamp.com%2f album%2fwhatsapp-chat-girl-pun e whatsapp_chat_girl_pune, https://milbaylonon.bandcamp.c om/album/free-picture-of-confu sed-person free_picture_of_confused_perso n, https%3a%2f%2flemachanra.bandc amp.com%2falbum%2ferotske-pric e-facebook erotske_price_facebook, https%3a%2f%2fvanbolsstarna.ba ndcamp.com%2falbum%2fwyoming-d ating-singles wyoming_dating_singles, https%3a%2f%2flesasisub.bandca mp.com%2falbum%2ffrauen-treffe n-chur frauen_treffen_chur, https%3a%2f%2fpayterranu.bandc amp.com%2falbum%2fdating-my-fr iends-ex-russian-scams-on-dati ng-sites dating_my_friends_ex_-_russian _scams_on_dating_sites, https://crocatanon.bandcamp.co m/album/tinder-machine-learnin gzyedoi tinder_machine_learningzyedoi, https://inrilignsi.bandcamp.co m/album/besplatni-sajt-za-gled anje-filmova-sa-prevodom besplatni_sajt_za_gledanje_fil mova_sa_prevodom, https%3a%2f%2fmountgranamen.ba ndcamp.com%2falbum%2fzena-bara -maz-mk zena_bara_maz_mk, https%3a%2f%2fpayterranu.bandc amp.com%2falbum%2f100-date-fix -free-matka-ank 100_date_fix_free_matka_ank, https%3a%2f%2fcrocatanon.bandc amp.com%2falbum%2fonline-datin g-statistics-in-the-philippine s online_dating_statistics_in_th e_philippines, https%3a%2f%2fbladnithebechs.b andcamp.com%2falbum%2fkada-se- te-ka-karma-iz-pro-lih-ivota-p renese-u-ovaj kada_se_te?ka_karma_iz_pro?lih _?ivota_prenese_u_ovaj, https://tensioresfi.bandcamp.c om/album/uk-special-election-d ate uk_special_election_date, https://tumbbupasssund.bandcam p.com/album/devojke-i-zene-za- druzenje-beograd devojke_i_zene_za_druzenje_beo grad, brigsenpercnan.bandcamp.com%2f album%2fwebcam-oslo-karl-johan webcam_oslo_karl_johan, https%3a%2f%2fterfpillearngur. bandcamp.com%2falbum%2fjapanes e-gay-dating-app japanese_gay_dating_app, lesasisub.bandcamp.com%2falbum %2foffice-dating-policies office_dating_policies, https://tumbbupasssund.bandcam p.com/album/wentworth-uk-date wentworth_uk_date, https%3a%2f%2finrilignsi.bandc amp.com%2falbum%2fpedir-cita-o nline-vithas pedir_cita_online_vithas, https://bladnithebechs.bandcam p.com/album/kada-se-te-ka-karm a-iz-pro-lih-ivota-prenese-u-o vaj kada_se_te?ka_karma_iz_pro?lih _?ivota_prenese_u_ovaj, https%3a%2f%2fbrigsenpercnan.b andcamp.com%2falbum%2ffedex-fr eight-human-resources-phone-nu mber fedex_freight_human_resources_ phone_number, https%3a%2f%2fmuodiocretrou.ba ndcamp.com%2falbum%2fwenn-ich- verliebt-bin-muss-ich-jodeln-t raumschiff wenn_ich_verliebt_bin_muss_ich _jodeln_traumschiff, payterranu.bandcamp.com%2falbu m%2fdating-apps-for-12-year-ol ds dating_apps_for_12_year_olds, bladnithebechs.bandcamp.com%2f album%2fgode-scorereplikker-ti l-tinder gode_scorereplikker_til_tinder , https://tensioresfi.bandcamp.c om/album/online-dating-why-doe sn-t-he-respond online_dating_why_doesn_t_he_r espond, inrilignsi.bandcamp.com%2falbu m%2fzaljubi-se-princ-u-cicu-te kst zaljubi_se_princ_u_cicu_tekst, terfpillearngur.bandcamp.com%2 falbum%2fhow-to-write-a-succes sful-dating-site-profile how_to_write_a_successful_dati ng_site_profile, https%3a%2f%2fbrigsenpercnan.b andcamp.com%2falbum%2ftrazim-m uskarca-cacak trazim_muskarca_cacak, https://schalegesec.bandcamp.c om/album/mexican-girl-dating-w hite-boy mexican_girl_dating_white_boy, https://inrilignsi.bandcamp.co m/album/pedir-cita-online-vith as pedir_cita_online_vithas,
IP:95.181.183.73  2018-12-01 21:15:17
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.