МАХН-АН-тай нийлж Хамтарсан засгийн газар байгуулж, Н.Энхбаяр цагаадна

2012/07/04
Share |
Хүмүүс: Намбар Энхбаяр | 
МАХН-АН-тай нийлж Хамтарсан засгийн газар байгуулж, Н.Энхбаяр цагаадна

Юм гэж сонин юм. Яг ийм үйл явдал 2009 онд болж байлаа.

С.Эрдэнэ сонгууль будлиантуулсан хэргээр ял авч бараг л явдгийн даваан дээр Ц.Элбэгдорж ерөнхийлөгч болж С.Эрдэнэ тэсэлгүй “Эд амжсангүй” гэж байж билээ.

Гэтэл 2012 оны УИХ-ын сонгуулиар АН олонхи болоогүй ч олон суудал авч 3 дахь хүчин болох МАХН-МҮАН-тай нэгдэн Хамтарсан засгийн газар байгуулах тухай яриа гарлаа. Юутай ч МАХН-МҮАН-ынхан “Бид засагт хамтрах санал ирвэл татгалзахгүй” хэмээлээ.

Тэдний хувь заяа ингэж давтагдах гэж бас их сонин. Мэдээж хамтарч байгаа намын даргаа “Авилгалын загалмайлсан эцэг” хэмээн шоронд хийхгүй нь лавтай. Энэ ч эрчээрээ Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржид шахалт үзүүлэн “Ерөнхийлөгчид нэр дэвшин МАН-ын саналыг ахиад хуваагаад өгье” гэх нь лавтай. Ингээд иргэн Н.Энхбаяр дан оймостой гарсан ч гэсэн давхар эвсэлтэй төрийн ордонд ахин том албан тушаалд очих нь тодорхой боллоо.

АН-тай эвсэж авсан тэрээр одоо хариугаа авна. Харин хэнээс эхлэх вэ?

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
kiooloas çàêëàäêè ïî îìñêó ñïàéñà legal76 biz Купить Гашиш в БиробидР¶Ð°Ð½ Кетонал и Ð°Ð»ÐºÐ¾Ð³Ð¾Ð»Ñ Œ: можно ли мешать | Стоп алкоголР¸Ð·Ð¼ купить ГанджубР°Ñ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð´Ð¸Ð½Ñ Ðº Купить закладкР¸ амфетамР¸Ð½ в ШенкурсРºÐµ Купить ÐœÐµÑ‚Ð°Ð¼Ñ„ÐµÑ ‚амин в Великие Луки закладкР¸ пермь телеграР¼Ð¼ купить Анашу Терек êóïèòü ñîëü ÷åðåç çàêëàäêó купить Метамфа Медынь смесь героина и кокаина КупитьСР¿Ð°Ð¹Ñ россыпьв Кимры ЗакладкР¸ реагент в Ð¡Ð²ÐµÑ‚Ð»Ð¾Ð³Ñ €Ð°Ð´Ðµ спайс ÐºÑƒÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ ŒÐ½Ñ‹Ðµ смеси вред видео Купить закладкР¸ гашиш в Кинели купить спайс ÐºÑƒÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ ŒÐ½Ñ‹Ð¹ купить ГертрудР° ЖуковскР¸Ð¹ ñîëè â íèæíåì íîâãîðîäå çàêëàäêà ЗакладкР¸ героин в МожайскРµ купить КристалР» Ð’Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ Ðº купить Бутик Болхов Купить закладкР¸ гашиш в НоводвиР½ÑÐºÐµ купить ЛСД Кохма Купить закладкР¸ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð¼Ñ„ÐµÑ ‚амин в Нижнем Ломове Купить ÑÐºÐ¾Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ñ Œ в Покров купить БеладонР½Ñƒ ЛесозавР¾Ð´ÑÐº ÷òî çà ñêîðîñòü â çàêëàäêàõ купить ÐºÑƒÑ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ ŒÐ½Ñ‹Ðµ миксы Усинск купить МДМА розовые БорисогР»ÐµÐ±ÑÐº Гашиш в Ð”Ð·ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð½Ñ ÐºÐµ что такое писипи где достать jwh мескалиР½ из ванилинР° наркотиРº ÑÐºÐ¾Ñ€Ð¾ÑÑ‚Ñ Œ рецепт КупитьСР¿Ð°Ð¹Ñ россыпь в ÐœÐ¸Ð½ÑƒÑÐ¸Ð½Ñ ÐºÐµ
IP:193.93.192.234  2018-01-10 22:47:37
rekolka Êóïèòü Âèíò Íèæíÿÿ Ñàëäà êóïèòü ñåìåíà ìàðèõóàíû â ìîñêâå Çàêëàäêè MDMA â Åãîðüåâñêå ñîëåíûé àìôåòàìèí 24dv biz zazor Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP â Âîëüñê-18 Áîëåâàÿ ×Ë — Ñîöèîíè÷åñêèé Âåñòíèê ýíáîì êèñëîòà çàêëàäêè ñ ãåðîèíîì â ìîñêâå êàííàáèìèìåòèêè ôåí èç ÷åãî äåëàþò Ãåðîèí â Êóçíåöê-8 êîêàèí â ïîñûëêå Купить закладкР¸ методон в ÐŸÐµÑ‚ÐµÑ€Ð³Ð¾Ñ „е àìôåòàìèí îòõîäíÿêè Êóïèòü Ëåãàëüíûå Íàðêîòèêè Åññåíòóêè Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Óâàðîâå àìôåòàìèí ìîñêâà Бошки в перми купить Ìûòèùè — Lurkmore ìàê ùåòèíêîíîñíûé ôîòî ñîëü â íàëü÷èêå ãèäðîïîíèêà êàíîïëÿ ôîòî ÷ëåíà ïîä àìôåòàìèíîì Цена марихуаР½Ñ‹ ïåðåäîç àìôèòàìèíîâàÿ mda vs mdma Ìîáèëüíûå MMO êóðèòåëüíûå ñìåñè ñâîèìè ðóêàìè âûðàùèâàíèå ìàðèõóàíû ãèäðîïîíèêà ñîëè äëÿ âàíí ôîðóì ÷òî ïîêóðèòü ÷òîáû âñòàâèëî ðåöåïò ïðèãîòîâëåíèÿ ôåíà êàê íàðêîìàíû óïîòðåáëÿþò íàôòèçèí çàêëàäêà àìôåòàìèíà â ìîñêâå Çàêëàäêè ðîññûïü â Çåëåíîäîëüñêå Øèøêè â Áåñëàíå
IP:141.101.132.227  2018-05-23 10:29:22
logertop Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Ñîëíå÷íîãîðñê-2 Çàêëàäêè ìàðêè â Îçåðñêå Êóïèòü çàêëàäêè ìåòîäîí â Êèñåëåâñêå Êóïèòü çàêëàäêè ìåòàäîí â Ìàìàäûøå А29 кристалР»Ñ‹ купить Çàêëàäêè áîøêè â Ïðèâîëæñêå Êóïèòü ãåðîèí â Êàëèíèíñê Çàêëàäêè ñêîðîñòü â Ãàãàðèíå ñêîðîñòü ñîëü çàêëàäêè ìîñêâà Êóïèòü çàêëàäêè MDMA â Áàéìàêå Çàêëàäêè øèøêè â Ñàðàòîâå Êóïèòü çàêëàäêè ëèðèêà â Ñåëüöå Ìåòàäîí â Äæàíêîå Купить mdma в СемилукР¸ Çàêëàäêè áîøêè â Áèëèáèíå Êóïèòü Ñêîðîñòü a-PVP âÊóìåðòàó Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Çàðå÷íîì Êóïèòü lsd â Ðåóòîâ ФенотроР¿Ð¸Ð» как долго Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ ‚ÑŒ Çàêëàäêè øèøêè â Èçáåðáàøå Êóïèòü çàêëàäêè êðèñòàëû â Âè÷óãå áîøêè â Àáàçå Çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â ×êàëîâñêå Çàêëàäêè ñòàô â Íåôòåþãàíñêå ЗакладкР¸ героин в СолигалР¸Ñ‡Ðµ Çàêëàäêè ñêîðîñòü a-PVP â Ñîðñêå Ñïàéñ â Òîììîòå Øèøêè â Ñåðãèåâå Ïîñàä-7 Êóïèòü Øèøêè â Ïåðâîìàéñê ìèêñû çàêëàäêè ìîñêâà Êóïèòü Êðèñòàëû â Ëûñêîâå Çàêëàäêè ìåòàìôåòàìèí â Íÿãàíè Ìåòàäîí â Âîëõîâå Ìåòàäîí â Óñìàíè Êóïèòü Ìàðêè â Îäèíöîâî Íàðêîòèêè â Ñóäàêå Êóïèòü çàêëàäêè ãåðîèí â Áëàãîäàðíîì
IP:185.89.100.79  2018-08-14 08:24:30
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.