Дуучин Эгшиглэнийн бэлхүүс

2014/09/19
Share |
Хүмүүс:
Дуучин Эгшиглэнийн бэлхүүс

Сүүлийн үед нам жимхэн байгаа дуучин Эгшиглэнгийн жинхэнэ нэрийг уг нь Төмөрбаатарын Болортуяа гэдэг. Тэрээр өвөрмөц атлаа чадалтай хоолойгоороо цойлон гарч ирж, од болох гэж тэгтлээ зовоогүй. Даанч уран бүтээлээ төдийлөн тууштай хийхгүй байгаа болоод ч тэр үү бараг л мартагдах гээд байгаа нь үнэн. Нэг хэсэг Агиймаа, ВХ, Quiza нартай нэгдэн "манай АВВА хамтлаг" гэж ирээд л уран бүтээлээ идэвхтэй туурвиж байсан. Гэвч Эгшиглэнгээс бусад нь хувийн амьдрал, карьераа хөөгөөд дуулах ажлаа түр хойш тавьцгаасан.

 

Энэ удаад манай дуран дуучин бүсгүйг тайзнаа энд дарж үргэлжлэлийг
Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
logertop âåá ìàíè áàíê ïîïîëíèòü ñ îùàäáàíêà blackcoin â ðóáëè êóðñ êîíâåðòàöèè êàçêîììåðöáàíê Соль купить севастоР¿Ð¾Ð»ÑŒ ïåðåâîä ñ ÿíäåêñ äåíüãè íà êèâè êîìèññèÿ ìàèë îáìåíèê ýëåêòðîííûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû èíòåðíåòà êóðñ áèòêîèíà ê ðóáëþ íà ñåãîäíÿ îíëàéí êàêîé ýëåêòðîííûé êîøåëåê íàäåæíåå âûâîä paxum litecoin êóïèòü ÷åðåç èíòåðíåò ãäå â èíòåðíåòå ïîïðîñèòü äåíåã Как уснуть на отходах ÷òî êðàíîâ êàê ïåðåâåñòè ñ ÿíäåêñà íà êèâè àâàëü áàíêè ïàðòíåðû êàê ïåðåêèíóòü ñ êèâè íà ÿíäåêñ äåíüãè Марки в КамешкоР²Ðµ îáìåííèê âàëþòû îíëàéí ñáåðáàíê îíëàéí íà qiwi êîøåëåê êàê ðàáîòàåò ðîñáàíê ïåðåâîä ñ ÿíäåêñ íà êèâè bitcoin froggy Как сделать химию из конопли ÿíäåêñ ñáåðáàíê ôîðòå áàíê âèêèïåäèÿ îáìåííèêè áåëîðóññèè âåá áàíêèíã õàíòû ìàíñèéñêèé áàíê êóïèòü wmz êàðòó êàê âçëîìàòü âëàäåëüöà îíëàéí ðîñáàíê ãäå êóïèòü áèòêîèíû çà ðóáëè áåç êîìèññèè îáìàí íà äåíüãè â èíòåðíåòå ïîïîëíèòü êàðòó ñáåðáàíê ÷åðåç ÿíäåêñ äåíüãè ïåðåâåñòè ñ ÿíäåêñ äåíüãè íà ïðèâàòáàíê bitcoin bank
IP:95.85.71.157  2018-08-21 09:22:38
Tvfxlztg arbeiten selects fret Kalina, http://www.niceasianvideos.com /videos/girl-forced-to-http-es cortatmumbai-in-3-min?fl=https %3a%2f%2fwww.openlearning.com% 2fu%2frethesege%2fblog%2fBuyCh eapParaphrasing1200WordEssaySa mpleBestPracticesReport buy_cheap_paraphrasing_1200_wo rd_essay_sample_best_practices _report, https://www.openlearning.com/u /calnesaris/blog/PayToWriteCou rsework123HelpmeEssayUsBestWeb sites pay_to_write_coursework_123hel pme_essay_us_best_websites, http://mega-torrenty.pl/redir. php?url=https%3a%2f%2fwww.open learning.com%2fu%2fseapvapostc on%2fblog%2fWriteMy13ColoniesE ssayOutlineBestPractice write_my_13_colonies_essay_out line_best_practice, http://www.worcestermu.org.uk/ goto-link.php?link_id=https%3a %2f%2fwww.openlearning.com%2fu %2fatunrime%2fblog%2fBuyAn10Pa geEssaysEssayBestWebsiteBuilde rs2018 buy_an_10_page_essays_essay_be st_website_builders_2018, http://www.hillandwood.com/cfi /addthis_email.cfm?url=https%3 a%2f%2fwww.openlearning.com%2f u%2fclasdesuljigg%2fblog%2fOrd erAnMovieReview20PageEssayChea perByTheDozen2 order_an_movie_review_20_page_ essay_cheaper_by_the_dozen_2, https://www.openlearning.com/u /sporopebos/blog/BuyAdmission1 00BestCollegeEssaysBestTransla tion buy_admission_100_best_college _essays_best_translation, http://www.ferraginefuneralhom e.com/cfi/addthis_email.cfm?ur l=https%3a%2f%2fwww.openlearni ng.com%2fu%2fnahogura%2fblog%2 fBuyAnBusinessPlan1993DbqApUsH istoryEssaysOnline buy_an_business_plan_1993_dbq_ ap_us_history_essays_online, http://go.dlcode.ir/?url=https %3a%2f%2fwww.openlearning.com% 2fu%2fawtectasec%2fblog%2fPay1 0ThingsIHateAboutYouEssayParap hrasingServices pay_10_things_i_hate_about_you _essay_paraphrasing_services, http://credcard.ru/links.php?g o=https%3a%2f%2fwww.openlearni ng.com%2fu%2fseapvapostcon%2fb log%2fOrderAnCaseStudy1234Essa ysServices order_an_case_study_1234_essay s_services, https://www.openlearning.com/u /mororasas/blog/BuyOutline2000 WordEssayOnResponsibilityBestP ractices buy_outline_2000_word_essay_on _responsibility_best_practices , https://www.openlearning.com/u /barleterpi/blog/PayThesis123F reeEssaysBestWebsites pay_thesis_123_free_essays_bes t_websites, http://www.curtisforkck.com/r? u=https%3a%2f%2fwww.openlearni ng.com%2fu%2fdiagenrila%2fblog %2fBuying123HelpmeEssayThesisB estPractice buying_123helpme_essay_thesis_ best_practice, http://www.drmshk.com/link.php ?url=https%3a%2f%2fwww.openlea rning.com%2fu%2ftimanocons%2fb log%2fBuy1StClassEssayScholars hipEssayBestWebsites buy_1st_class_essay_scholarshi p_essay_best_websites, https://www.openlearning.com/u /lopubcuca/blog/BuyingAdmissio n1000WordEssayTypedBestPractic es buying_admission_1000_word_ess ay_typed_best_practices, https://www.openlearning.com/u /rseletoloc/blog/ToOrder200Wor dEssayAboutMyselfLabReportServ ices to_order_200_word_essay_about_ myself_lab_report_services, http://autobr.ru/go.php?to=htt ps%3a%2f%2fwww.openlearning.co m%2fu%2fquicrusmiscpor%2fblog% 2fBuyAnMovieReview100WordEssay ContestCheaper buy_an_movie_review_100_word_e ssay_contest_cheaper, https://www.openlearning.com/u /mesredoodcons/blog/PayToWrite Coursework1StClassDissertation BestPractices pay_to_write_coursework_1st_cl ass_dissertation_best_practice s, https://www.openlearning.com/u /bolvephosmeatf/blog/BuyingLab Report100GreatEssays4ThEdition Services buying_lab_report_100_great_es says_4th_edition_services, http://intermoor2.cloudhostedr esources.com/?task=https%3a%2f %2fwww.openlearning.com%2fu%2f tingportdebal%2fblog%2fBuyAnPe rsonalStatement151EssaysArihan tServices buy_an_personal_statement_151_ essays_arihant_services, http://www.rz114.cn:800/url.ht ml?url=https%3a%2f%2fwww.openl earning.com%2fu%2funclaspihes% 2fblog%2fOrderACaseStudy100Bes tCollegeEssaysBest order_a_case_study_100_best_co llege_essays_best, http://www.mujkonicek.cz/redir .php?url=https%3a%2f%2fwww.ope nlearning.com%2fu%2fcontigssuw ord%2fblog%2fBuyCheap10PagesRe searchPaperCreativeWritingOnli neFree buy_cheap_10_pages_research_pa per_creative_writing_online_fr ee, https://www.openlearning.com/u /chromsedamo/blog/PayToWriteDi ssertation1500WordEssayStructu reCheaper pay_to_write_dissertation_1500 _word_essay_structure_cheaper, https://www.openlearning.com/u /awtectasec/blog/ToOrder12Poin tEssayNonWordAssignmentsBestPr actices to_order_12_point_essay_non-wo rd_assignments_best_practices, http://tc.tradetracker.nl/?c=h ttps%3a%2f%2fwww.openlearning. com%2fu%2flanirezo%2fblog%2fPa yToWrite100EssayAndJournalTopi csParaphrasingBestPractices pay_to_write_100_essay_and_jou rnal_topics_paraphrasing_best_ practices, http://3j.kz/go.php?url=https% 3a%2f%2fwww.openlearning.com%2 fu%2fmiraslaga%2fblog%2fWhereC anIBuy123HelpEssaySpeechPresen tationBestPractices where_can_i_buy_123help_essay_ speech_/_presentation_best_pra ctices, https://www.openlearning.com/u /easgerlaha/blog/ToOrderBusine ssPlan15PageEssayBestWebsiteBu ilders to_order_business_plan_15_page _essay_best_website_builders, https://www.openlearning.com/u /untapkostpun/blog/Pay100WordE ssayMemePersonalStatementServi ces pay_100_word_essay_meme_person al_statement_services, https://beta.api.getpocket.com /redirect?&url=https%3a%2f%2fw ww.openlearning.com%2fu%2farst irulin%2fblog%2fPay2SampleTTes tNullHypothesisEssayOnlineFree pay_2_sample_t_test_null_hypot hesis_essay_online_free, http://www.affinityallfaithsmo rtuary.com/cfi/addthis_email.c fm?url=https%3a%2f%2fwww.openl earning.com%2fu%2flandlasisi%2 fblog%2fWhereCanIBuy15000WordE ssayCodeBestWebsites where_can_i_buy_15000_word_ess ay_code_best_websites, https://www.openlearning.com/u /consprotthersa/blog/Buying15T hAmendmentEssayThesisBestPract ices buying_15th_amendment_essay_th esis_best_practices, https://www.openlearning.com/u /crucoremic/blog/PayToWriteCre ativeWriting1000WordsEssayBest WebsiteBuilder pay_to_write_creative_writing_ 1000_words_essay_best_website_ builder, http://www.premierfuneralhomel r.com/cfi/addthis_email.cfm?ur l=https%3a%2f%2fwww.openlearni ng.com%2fu%2finykcorock%2fblog %2fBuyAnReports1984GlassPaperw eightServices buy_an_reports_1984_glass_pape rweight_services, https://www.bocajewishcenter.o rg/login.php?url=https%3a%2f%2 fwww.openlearning.com%2fu%2fla ndlasisi%2fblog%2fOrderAn1001W ritingPromptsResearchPaperForM oneyNearMe order_an_1001_writing_prompts_ research_paper_for_money_near_ me, http://www.gudarjavalambre.com /sections/miscelany/link.php?u rl=https%3a%2f%2fwww.openlearn ing.com%2fu%2fangrenpesreo%2fb log%2fWhereCanIBuyLabReport11C reativeWritingBestPractice where_can_i_buy_lab_report_11_ creative_writing_best_practice , https://www.openlearning.com/u /precbertatin/blog/Pay200Words EssayOnGlobalWarmingCoursework BestPractices pay_200_words_essay_on_global_ warming_coursework_best_practi ces, http://www.stroke.or.kr/bbs/li nk.html?code=https%3a%2f%2fwww .openlearning.com%2fu%2fmadhpi tdowtptol%2fblog%2fToOrder1984 CriticalEssayParaphrasingServi ces to_order_1984_critical_essay_p araphrasing_services, https://www.openlearning.com/u /tinctosogood/blog/BuyResearch Paper2PageEssayExamplesService Industry buy_research_paper_2_page_essa y_examples_service_industry, https://www.openlearning.com/u /piacucyted/blog/PayToWrite198 4EssayTopicsLiteratureBestWebs ites pay_to_write_1984_essay_topics _literature_best_websites, http://www.avtotravel.com/link to.aspx?go=https%3a%2f%2fwww.o penlearning.com%2fu%2ftiodacal myo%2fblog%2fToOrderBusinessPl an10PageResearchPaperWritingBe stPractices to_order_business_plan_10_page _research_paper_writing_best_p ractices, https://www.openlearning.com/u /tialimapta/blog/PayToWrite100 00WordEssayOutlineServices pay_to_write_10000_word_essay_ outline_services, http://www.5show5.com/?c=https %3a%2f%2fwww.openlearning.com% 2fu%2ftalgocoga%2fblog%2fBuyAn CaseStudy2KindsOfHypothesisBes tPractices buy_an_case_study_2_kinds_of_h ypothesis_best_practices, http://stockholm.ixpat.com/lin ks.php?redid=https%3a%2f%2fwww .openlearning.com%2fu%2fovicma nha%2fblog%2fPay150WordsEssayE xampleSpeechPresentationBestPr actices pay_150_words_essay_example_sp eech_/_presentation_best_pract ices, https://www.openlearning.com/u /nelreamingpa/blog/ToOrder1000 WordEssayHowManyPagesThesisPro posalBestPractice to_order_1000_word_essay_how_m any_pages_thesis_proposal_best _practice, http://cfn1.entregadordecampan has.net/registra_clique.php?id =https%3a%2f%2fwww.openlearnin g.com%2fu%2frseletoloc%2fblog% 2fOrderAn1984EssayThesisEssayB estWebsites order_an_1984_essay_thesis_ess ay_best_websites,
IP:5.8.37.3  2018-11-02 22:34:13
RickyCrole Also visit my web site - https://www.myonlinebuy.us/
IP:178.159.37.28  2019-11-22 22:44:24
Rickyroots Feel free to visit my web page - https://www.myonlinebuy.us/how -does-female-viagra-work
IP:178.159.37.28  2019-11-23 03:57:22
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.