С.Эрдэнэ дансны аргаар дарга болох гэнэ үү

2017/01/09
Share |
Хүмүүс:
С.Эрдэнэ дансны аргаар дарга болох гэнэ үү

Баянголд өөрийн гэсэн вант улсаа байгуулсан, УИХ-ын гишүүн С.Эрдэнэ Ардчилсан намын даргын сунгаад өрсөлдөж буй. Тэрбээр, “Шонхор” фракцийг төлөөлж намын даргад өрсөлдөж байгаа юм. Н.Алтанхуягийн Засгийн газрыг унагахад үнэтэй хувь нэмэр оруулж, араас нь байгуулагдсан Засгийн газраас сайдын суудал авсан хэмээн намынхан дундаа адлуулдаг энэ эрхэм багцалсан сум атгасан таван нэр дэвшигч дотроо тун ч нэр хүнд муутай яваа дуулдана.

Журмын анд, Ж.Батзанданг нь гудамжны тэмцэгч, миний байгуулсан намд орж ирчихээд аятайхан байгаарай хэмээн индэр дээрээс загнаж буй түүний бичлэг цахим орчинд тархаж, Ардчилсан намын жирийн гишүүдийн зэвүү дургүйг зэрэг хүргээд буй.

Тэгвэл эрхэм гишүүн дансны аргаар дарга болохоор хор найруулж эхэлсэн тухай яриа хэдийнэ цахим орчинд хүчээ авчээ. Тодруулбал, Н.Алтанхуягийн туслах С.Тамир гэх залуу өөрийн фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан “АН-ын 170000 гишүүний шивэлтийг 3, 4 дүгээр хороололд байрлах PC-нд шивүүлэх шийдвэр гарчээ. Буцах бэрд үнээ тугал нийлэх хамаагүй ээ гэж” хэмээн жиргэсэн бол МАН-ын зөвлөхөөр ажиллаж байсан, өдгөө Зам тээврийн дэд сайдаар ажиллаж буй Б.Цогтгэрэл өөрийн твиттер хуудсаар “АН-д дөрвөн хоногийн дотор 150 мянган гишүүн шинээр элссэн гэнэ.

Тэрийг нь Баянгол дүүргийнхэн шивж байгаа гэнэ. МАН-айхан сайхан туслаад өгөөч тэрэнд нь” хэмээн жиргэсэн юм. Энэ мэтээр даргын суудлыг дансны аргаар авах гэсэн явцуу арга нь улам нарийсч буй бололтой. С.Эрдэнэ намын даргад өрсөлдсөнөөс хойш олон талаар сөрөг мэдээлэл гарч буй. Тухайлбал, “Буян”-ийн Б.Жаргалсайхан С.Эрдэнийн зурагтай цамц намынх нь гишүүдэд тарааж даргад дэмжээрэй хэмээн уриалж буй бичлэг ч цахим орчинд тараад буй юм. Албан тушаалын төлөө эв нэгдлийг умартан уралцаж буй Ардчиллын “сумтай” нэр дэвшигчдээс тун ч олон янзын арга мэх цухуйх бололтой. Гэхдээ ардчилсан намын гишүүд тийм ч тэнэг биш байлгүй. Хэн нь нэр цэвэр, шударгаар өрсөлдөж, хэсэг бүлэг нь даргын суудлын төлөө улайрч буй ялгадаг болсон биз ээ.
Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
rekolka çàêëàäêè â òþìåíè òðèï ãðèáû ìåäèöèíñêèé êîêàèí Êóïèòü Êåêñ Êèíåøìà Соль в Игарке Êóïèòü Íàòðèÿ Îêñèáóòèðàò áåç ðåöåïòà â Ìîñêâå on Vimeo õàðàêòåðíûå ýôôåêòû äëÿ íåéðîëåïòèêîâ êóïèòü ëåãàëüíûå ïîðîøêè äîíîðìèë íå ïîìîãàåò Êóïèòü Ãåðû÷ Îë¸êìèíñê suhb lkz lsd 5 ñ÷àñòëèâûõ ïðåäìåòîâ ïî ôåí øóé ïðè çàêëàäêè ôóíäàìåíòà Afgan incense êóïèòü Семена конопли сид банки êàê ñäàâàòü ìî÷ó íà íàðêîïðîáó ìåôåäðîí çàêàçàòü Êóïèòü Øèøêè àê47 â Ñàëüñê ôîðìóëà òóéîí ПроизвоР´ÑÑ‚Ð²Ð¾ метадонР° Êóïèòü çàêëàäêè áîøêè â Ñåðàôèìîâè÷å pihkal 2 ÷àñòü ñêà÷àòü íà ðóññêîì ñèíòåòè÷åñêèå êàííàáèìèìåòèêè ÷òî ýòî ýéôîðåòèê êàê óïîòðåáëÿòü Êóïèòü çàêëàäêè íàðêîòèêè â Êåìåðîâå Ижевск legalrc ïîëó÷åíèå ìåñêàëèíà èç âàíèëèíà Òàáëåòèðîâàííûé ýêñòàç îòçûâ íà òåìó òåëåãðàììà Êóïèòü ÑÊ Êðèñò Áåëûå Íîâîàëòàéñê çàêëàäêè ñê ìóêà ìåôåäðîí ïðàâäà íàðêîòèê äýíñ Êóïèòü çàêëàäêè êîêàèí â Áîëîõîâîì Êóïèòü Ýéôîðåòèê Æóêîâ Çàêëàäêè ìåòîäîí â Ïÿòèãîðñêå Ýëèòíûå òðóáêè johnyboy ksenia àìôåòàìèí
IP:93.179.90.38  2018-05-22 09:59:15
jaoiopmser Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Êîâûëêèíå Ñâèðñê êóïèòü Cocaine HQ Êóïèòü Àìôåòàìèí Ïÿòèãîðñê Çàêëàäêè ñïàéñ ðîññûïü â Ñëîáîäñêîé Зайти на сайт русдосуР³ Êóðèòåëüíûå Ñìåñè Îïòîì ×åðåïîâåö Ñàëàèð êóïèòü çàêëàäêó MDMA Pills - ORANGE Êóïèòü ñåìåíà êîíîïëè â ðîññèè ìåòàäîí êàê âûéòè Êóïèòü òðàìàäîë â Æèðíîâñê Çàêëàäêè øèøêè â Áèðñêå Êàê äåëàòü ñàìîêðóòêè ïðîëîäæè ýêñòàçè MDMA в Соколе Àíàïà êóïèòü çàêëàäêó LSD-25 (HQ) 250ìêã Õîëìñê êóïèòü Êîêàèí MQ öèôðà øîó ðó 0948 îòçûâû Çàêëàäêè ìàðêè â Ïåðåñëàâëå-çàëå
IP:95.181.177.175  2018-07-23 21:01:49
Lvgmnjig dryukayte crows, https://www.google.be/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1xkXtiv_ Co0lKAZFIOFHx0KKY7Ig_2eaj , https://www.google.ie/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1dIvTN-B OcKeU6yedjNdIRdYYmNYJRE0u , https://www.google.it/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1DDo0So2 bGHs_ubwJSqDxTaWRnN3OA1wu , https://www.google.pl/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1MvUwN1g jcOXJxoJYuYlUF8sbtWn1qOZE , https://www.google.rs/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1Ex7n3X3 hohKiokLHuB1woSliaVoiHiUz , https://www.google.fr/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1LYFOKtf 5k0lMI1G8Whei_9MH674DZaBO , https://www.google.ie/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1RyYGvVE mrypWMOSOTOcHMA1qV6xeG3NZ , https://www.google.nl/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=19G7KrLM jbWv75SbV5fw696LflmbeqHP8 , https://www.google.co.za/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1tDq3 _7Ztqfmb09BSWy-VRAZ611M2d_P2 , https://www.google.ch/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1fBNABDf elQtX0tS3--rBIUKSqwdGZmJX , https://www.google.hr/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=10MfHVNt OBH0pZLKO1vEFmVGrE2b5i-Dp , https://www.google.it/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1NldZ60s 3JLfzKP8O8HVwOfRdDXSShtfh , https://www.google.com.au/myma ps/viewer?usp=sharing&mid=1bmL Hmf2U8ICiZZ3g1tRvB53xSNig8U0x , https://www.google.pl/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1dYasLQz ArT5C0ta1nHq_O8Qy8v4QrAkn , https://www.google.jo/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1dFvd2NV qexRK922t1wiA6IxIXB4eN4MD , https://www.google.dj/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1T_QpN7Y -lOIoA52-__g7og9KUeb8HvyE , https://www.google.it/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1VwK5PtR 8Q-y7hPfMw0C_iRRD6B40Zm2V , https://www.google.ca/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1nY3O8PK iHPDhLbw0SExDby3TdT_HKnj6 , https://www.google.co.za/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1DEQ7 KrqRSqlpqArLPFcUSrV-y4eN1ANx , https://www.google.ie/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1QLyk4tp Bwr982XUCqCRhFAr0LAureACX , https://www.google.dk/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1X1wyQ26 ZNJVHOAODk4ZjFL1Dvnd7OlKr , https://www.google.co.za/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1LLc- hFnk_pJIB58uxRv42PctpGpcDhKd , https://www.google.ie/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1n_a2Bwx NJRlwnVHTXAutnV8a9J2KVcLA , https://www.google.de/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1WJ4S2RG eKjcMa41pMR1O97ma8-3ypK9H , https://www.google.be/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1Bo3_jYR 7Z3frqM8AUS-1bcLnKytaJ4ZS , https://www.google.be/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1ACDG0MV Ll26w004o6xf1Q3PWvbFLCfM1 , https://www.google.it/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1ChKYSNN dnMCWlppU3-dnhQNHDpuvvcam , https://www.google.rs/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=19KM_oxr QlO51c5YTrRB5KRN3iytYW0_8 , https://www.google.ch/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1N8oA_3j 29zAVDL0QPoGqLaiEmuOZGanU , https://www.google.jo/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=18g4OTsN _Y224LZFZykwVuBQRAt5biNqE , https://www.google.it/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1qyo0y-K LsIBsao1Zt5jxNVSEyPVG7jNQ , https://www.google.rs/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=14DuiS6j Hb0aK4hYC6QyVNzdT49t8-sk8 , https://www.google.jo/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1EXy3cau dNMYow4x0yN5p_jDg3qIbDSkR , https://www.google.cl/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1UwHhlgc bCXbOdtjzdRRfYJvTtsT9P8d0 , https://www.google.kg/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1H8b-Hvd 06cJcshdR3sixkNZ4OCCbK4aH , https://www.google.it/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1C_fbJ72 6a_PY0iJOTRsSunWKxok9y1Bs , https://www.google.rs/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1Vc2G1Yb MxHq2ZA_JyapIsBF2s03AOXYL , https://www.google.com.au/myma ps/viewer?usp=sharing&mid=1SBM A8p2jOwNGM457JHYRBrQkejuZ9Mpa , https://www.google.co.th/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1EcaT pErQ96_FJOowiaBAUYFEb5CkzRDl , https://www.google.cl/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1Zxc9CK5 gmH8T3TX7aV2qdHzOJFQtWxKt , https://www.google.pl/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1jbvC3IA 4MSJCXiLjfWixm1Pc9HPba1wI , https://www.google.rs/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1XEVkLKB N8RFUzQLZAww5Dv4cA_0yICmy , https://www.google.ch/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=13uklAcd DQjzFuaKRP-Ef1j0jcKpoE05U , https://www.google.ch/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1zYFvvKR MN5-1wzSKuxJ5gS2vjD2z4Scn , https://www.google.co.il/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1SZxi QCvgqL9xj_QUoq6lUF1-Jukhs-Qu , https://www.google.co.th/mymap s/viewer?usp=sharing&mid=1c7B2 7QMtx5lZl_Go7VpJyWCb7YHok8Pq , https://www.google.se/mymaps/v iewer?usp=sharing&mid=1TZYqqz4 vt_vWK3I1btHjWIWmr1uW30wV ,
IP:91.204.15.18  2018-11-13 01:56:53
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.