Сонгуулийн сурталчилгаанд сошиал ашиглах нь ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ

2020/05/21
Share |
Хүмүүс:
Сонгуулийн сурталчилгаанд сошиал ашиглах нь ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ

 #СОНГОГЧДЫН БОЛОВСРОЛД  - ЦУВРАЛ №1

 

2020 оны УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчдийн олонхын хэлж ярьж буйг сонсоход сошиал байхад л сонгуулиар өөрийгөө сайхан сурталчлаад болчих юм шиг яриад байгаа юм. Тэгвэл Сонгуулийн тухай хуулиар нэр дэвшигчид сурталчилгаандаа сошиал орчныг ашиглах нь тодорхой хэмжээнд ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ гэдгийг сануулъя.

Сонгуулийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлээр Сонгуулийн сурталчилгаанд цахим орчин ашиглах асуудлыг зохицуулсан.

Харин Харилцаа холбооны зохицуулах хороо Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 46, 47-р зүйлийн дагуу радио, телевиз болон цахим орчинд сонгуулийн хуулийн хугацаанд хяналт тавих, арга хэмжээ авах тодорхой үүргийг хүлээсэн юм.

Цахим хуудасны тухайд  нэр дэвшигчид Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 47.1-д заасны дагуу:

 

  • 47.1.1.нэр дэвшигчийн болон нам, эвслийн өөрийн тус бүр нэг цахим хуудас;
  • 47.1.2.цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас;
  • 47.1.3.бусад цахим хуудас гэсэн гурван хэлбэрийн цахим хуудсыг ашиглаж болно.

Ингэхдээ нэр дэвшигч  энэ хуулийн 47.1.1, 47.1.2-т заасан цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд цахим хуудсыг нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор тухайн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлэх үүрэгтэй юм.

Харин мэдээ, мэдээллийн сайтууд энэ хуулийн 47.1.3 хэсэгт буюу БУСАД ЦАХИМ ХУУДАС гэдэгт орж буй учраас бүртгүүлэхгүй.

Бүр тодруулбал, нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн өөрийн цахим хуудас болон цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас тус бүр НЭГИЙГ хуульд заасны дагуу нэр дэвшигчийн үнэмлэх гардаж авснаас хойш гурав хоногийн дотор тухайн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн тойргийн хороонд бүртгүүлэх юм. Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодоос бүртгүүлсэн цахим хуудасны жагсаалтыг Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлэх ёстой юм.

Холбогдох хуулийн дагуу “Цахим орчныг ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг ЦЕГ болон ХХЗХ-ны саналыг үндэслэн Сонгуулийн ерөнхий хороо 2020 оны  дөрөвдүгээр сарын 14-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолоор баталсан. 

"Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2020 оны дөрөвдүгээр сарын 28-ны өдөр бүртгэгдсэн. Эдгээр зохицуулалтын өмнөх сонгуулийн хуулиас ялгаатай тал нь цахим орчинд сонгуулийн сурталчилгааг хэрхэн хийх зохицуулалтыг илүү нарийвчилж, холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагууд хурдан шуурхай ажиллах уялдаа холбоог хангаж өгсөн" гэж Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дарга Г.Чинзориг хэлж байна.

Холбогдох газруудад бүртгүүлээгүй цахим хуудас ашиглахыг Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 47.4-т хориглосон байгаа юм.

Тус хуулийн 48 дугаар зүйл. Хууль бус сурталчилгааг хориглох гэсэн хэсэг бий. Тэгвэл 48.5.1-т Энэ хуульд зааснаас өөр арга, хэлбэрээр сонгуулийн сурталчилгаа хийхийг хориглоно гэжээ.

Тэгэхээр холбогдох байгууллагуудад бүртгүүлээгүй сошиал дахь ЦАХИМ ХУУДСААР сурталчилгаа хийх нь хууль зөрчсөн хэрэг юм.

Харин түрүүн дурдсанчлан БУСАД ЦАХИМ ХУУДАС гэдэг хэсэгт багтаж буй МЭДЭЭЛЛИЙН САЙТУУДАД нэр дэвшигчдийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, холбогдох мэдээллүүдийг нийтлэх нь хуулийн хүрээнд НЭЭЛТТЭЙ гэдгийг тодотгоё.

 

СОНГУУЛИЙН ХУУЛИАС...

47 ДУГААР ЗҮЙЛ. СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААНД ЦАХИМ ОРЧИН АШИГЛАХ
 

47.1. Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэлбэрийн цахим хуудас ашиглаж болно:

47.1.1. Нэр дэвшигчийн болон нам, эвслийн өөрийн тус бүр нэг цахим хуудас;

47.1.2. Цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас;

47.1.3. Бусад цахим хуудас.

47.2. Нэр дэвшигч энэ хуулийн 47.1.1, 47.1.2-т заасан цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд цахим хуудсыг нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор тухайн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлнэ.

47.3. Энэ хуулийн 47.1.1, 47.1.3-т заасан цахим хуудас ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулахдаа сэтгэгдэл бичигдэхгүй тохиргоотойгоор нийтэлнэ.

47.4. Энэ хуулийн 47.2-т заасны дагуу бүртгүүлээгүй цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах, бусдын нэр болон хуурамч хаяг ашиглахыг тус тус хориглоно.

47.5. Энэ хуулийн 47.1.3-т заасан цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах төлбөр нь ээлжит сонгуулийн жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнөх жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд баримталсан зар сурталчилгаа, мэдээ, мэдээллийн төлбөрийн дундаж хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

47.6. Сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээд сонгуулийн сурталчилгааны материалыг цахим хэлбэрээр буюу цахим шуудангаар сонгогчдод хүргүүлж болно.

47.7. Энэ хуулийн 35.3, 47.4-т заасныг зөрчсөн талаарх гомдлын дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хороо цагдаагийн байгууллагын саналыг үндэслэн дараах арга хэмжээг нэн даруй авна:

47.7.1. Энэ хуулийн 47.1.1, 47.1.3-т заасан цахим хуудасны Монгол Улсаас хандах хандалтыг сонгуулийн дүн гарч дуусталх хугацаагаар хаах;

47.7.2. Энэ хуулийн 47.1.2-т заасан тухайн цахим хуудсыг хаах, эсхүл түр хязгаарлах арга хэмжээ авах.

47.8. Үүрэн холбооны болон интернетийн үйлчилгээ эрхлэгч нь холбогдох эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн дагуу зөрчил гаргасан цахим хуудас болон тухайн мэдээ, мэдээллийг өөрийн сүлжээнд хаах үүрэг хүлээнэ.

47.9. Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журмыг цагдаагийн төв байгууллага болон Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны саналыг үндэслэн Сонгуулийн Ерөнхий хороо хамтран баталж, мөрдүүлнэ.

47.10. Нэр дэвшигч болон нам, эвсэл нь энэ хуулийн 47.1.1, 47.1.2-т заасан цахим хуудсаа энэ хуулийн 39.1-д заасан сонгуулийн сурталчилгаа дуусах хугацаанд хаана.

47.11. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Сонгуулийн ерөнхий хорооны саналыг үндэслэн цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний хандалтыг хязгаарлах, тархалтыг бууруулах технологийн арга хэмжээг сонгуулийн сурталчилгаа дууссан өдрөөс санал авах өдрийн дараах өдөр хүртэл авч болно.

Танд манай нийтлэл таалагдаж байвал LIKE дараарай!
Сэтгэгдэл
Бодхож Ардчилллын буянаар үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөтэй боллоо гээд хөөрцөглөөд байцгаасан. Одоо ч ”урт хэл хүзүү ороодог” цаг ирж дээ. Эхлээд сошиалд хязгаарлана, дараа нь барьцаа лавшруулаад юм ярих хэлэх ч эрхгүй, дуугарах ч эрхгүй болцгооно доо. Ингээд дарангуйлалдаа буцаж ороод амар сайхандаа жарганаа.Хорвоо бөөрөнхий гэж нэг ухаантай хүн хэлсэн нь юутай үнэн бэ...
IP:202.9.46.18  2020-05-23 08:52:52
Камертоныхон бузар муу гентэй Камертоныхон бузар муу гентэй гэж дээр үеэсээ явсаар ирсэн. Өөр өндөр хүмүүс сайн гентэй. Өндөр шар, тэгшхэн урт хөлтэй хүмүүс дээр үеэсээ сайн гентэй гэж явсаар ирсэн. Жишээлэхэд Балган сайн гентэй байх жишээтэй.
IP:103.26.194.178  2020-05-25 13:56:11
Камертоныхон бузар муу гентэй Камертоныхон бузар муу гентэй гэж дээр үеэсээ явсаар ирсэн. Өөр өндөр хүмүүс сайн гентэй. Өндөр шар, тэгшхэн урт хөлтэй хүмүүс дээр үеэсээ сайн гентэй гэж явсаар ирсэн. Камертоны болд намхан 140см. Муу гентэй байтугай, богино хөлтэй, хавчиг биетэй, хүзүүгүй, сархай хамартай, муухай хоолойтой, давхраагүй, мөргүй, цээжгүй, хавчиг аарцагны ястай, шүд нь далий, нүүр ам муухай авах юмгүй.
IP:103.26.194.178  2020-05-25 13:59:17
Камертоныхон бузар муу гентэй. Царай зүс муутай, намхан. Камертоныхон бузар муу гентэй гэж дээр үеэсээ явсаар ирсэн. Өөр өндөр хүмүүс сайн гентэй. Өндөр шар, тэгшхэн урт хөлтэй хүмүүс дээр үеэсээ сайн гентэй гэж явсаар ирсэн. Камертоны болд намхан 140см. Муу гентэй байтугай, богино хөлтэй, хавчиг биетэй, хүзүүгүй, сархай хамартай, муухай хоолойтой, давхраагүй, мөргүй, цээжгүй, хавчиг аарцагны ястай, шүд нь далий, нүүр ам муухай авах юмгүй. Ямар ч хүн харахаас дургүй хүрмээр, царай зүстэй. Намхнаар нь дээрэлхмээр муухай бие хаатай.
IP:103.26.194.178  2020-05-25 14:00:10
Камертоныхон бузар муу гентэй. Царай зүс муутай, намхан. Камертоныхон бузар муу гентэй гэж дээр үеэсээ явсаар ирсэн. Өөр өндөр хүмүүс сайн гентэй. Камертоны болд намхан 140см. Муу гентэй байтугай, богино хөлтэй, хавчиг биетэй, хүзүүгүй, сархай хамартай, муухай хоолойтой, давхраагүй, мөргүй, цээжгүй, хавчиг аарцагны ястай, шүд нь далий, нүүр ам муухай авах юмгүй. Ямар ч хүн харахаас дургүй хүрмээр, царай зүстэй. Намхнаар нь дээрэлхмээр муухай бие хаатай. Ямар ч хүн царайлаг, өндрөөрөө дээрэлхмээр санагддаг, намхан хулгана биетэй.
IP:103.26.194.178  2020-05-25 14:01:58
AtokBetsinhaste buy cialis
IP:104.238.39.5  2020-06-21 07:11:23
AtokBetsinhaste cialis 20mg
IP:104.238.39.195  2020-06-25 14:44:15
AtokBetsinhaste cialis 20mg
IP:104.238.39.195  2020-06-25 14:44:17
AtokBetsinhaste cialis 20mg
IP:104.238.39.195  2020-06-25 14:44:21
AtokBetsinhaste cialis 20mg
IP:104.238.39.195  2020-06-25 14:44:24
AtokBetsinhaste cialis 20mg
IP:104.238.39.195  2020-06-25 14:44:26
dobson LAHEhn http://pills2sale.com/ cheap viagra
IP:5.188.211.35  2020-10-08 21:16:00
Isabel I can”t get a dialling tone where can i buy orlistat tabletsACS, which built up a stake in Iberdrola as a way todiversify, has cut its holding after a share price slump in thepower firm. The stake has gone from 14.85 percent last year to5.64 percent, mostly tied up in complex financial instruments.
IP:5.188.211.26  2020-10-16 22:11:28
Chloe I like watching TV kirkland minoxidil priceLONDON, Oct 8 (Reuters) - British drugmaker GlaxoSmithKline will seek marketing approval for the world”s firstmalaria vaccine next year after trial data showed the shotsignificantly cut cases of the disease in African children.
IP:5.188.211.26  2020-10-16 22:30:29
Morton How much were you paid in your last job? anadrol 50 oxymetholone 50mg tabletsNinety percent of Indians took that position, while 9 percent said they found the name “offensive.” One percent had no answer. The margin of sampling error for those findings was plus or minus two percentage points.
IP:5.188.211.22  2020-10-16 22:43:26
Irea Enter your PIN difference between toprol xl and metoprolol succinateSinclair, a 27-year Army veteran based at Fort Bragg, North Carolina, pleaded not guilty on Monday to charges of forcible sodomy, wrongful sexual conduct, possessing pornography while deployed and conduct unbecoming of an officer.
IP:5.188.211.26  2020-10-16 22:49:12
George I quite like cooking quetiapine fumarate 25 mg side effectsWASHINGTON, Oct 16 (Reuters) - The U.S. Congress onWednesday approved an 11th-hour deal to end a partial governmentshutdown and pull the world”s biggest economy back from thebrink of a historic debt default that could have threatenedfinancial calamity.
IP:5.188.211.22  2020-10-16 23:01:58
Jamel Yes, I love it! mobicosa gel where to buy A turnaround of the production business is a key plank of ITV chief executive Adam Crozier’s five-year transformation plan for the broadcaster, which started in 2010. ITV said this acquisition was ”another important step forward ” in ITV”s strategy.
IP:5.188.211.26  2020-10-16 23:08:30
Brice I”m unemployed bahaya hajar jahanam olesThe sale will be made to institutional investors, probablybefore Friday”s opening. It will have a minimal impact on thecapital position of RBS, as the shares are being sold at closeto the price they are valued on the bank”s books.
IP:5.188.211.22  2020-10-16 23:20:42
Shane Will I have to work shifts? ciprofloxacin sinus infection treatmentWhen Booker replaces Sen. Jeff Chiesa, a Republican appointed by Christie to fill the seat vacated by Lautenberg, Senate Democrats gain an additional vote. That will widen their majority to 55, including two independents who generally vote Democratic, to 45 Republicans.
IP:5.188.211.26  2020-10-16 23:27:29
Lavern I”d like to tell you about a change of address minoxidil 5 barbe prix maroc“He is a massive contributor to games United and you can’t replace personalities. There are very few personalities in football now, big personalities, fighters, he is one of them. You can’t just buy them.
IP:5.188.211.22  2020-10-16 23:39:48
Isaias This site is crazy :) vigora 50 mg red tablet useIdan Aharoni, the head of cyber intelligence at EMC Corp”s RSA security division, said that some online scamartists and thieves are using Perfect Money”s digital currencyto launder money and conceal profits in much the same way theyallegedly did with Liberty Reserve”s currency.
IP:5.188.211.26  2020-10-16 23:46:48
Shane I”m a partner inglimepiride 2 mg priceMaybe someday in tennis there will be two siblings like Serena and Venus Williams to win all the major championships they have won between them, starting with Wimbledon, the most famous tournament in this world, which they’ve each won five times. Maybe someday in football there will be a remarkable family like Archie’s and Olivia Manning’s, the father once a great quarterback himself, Peyton winning a Super Bowl and being MVP and Eli winning the next one and being MVP, and then Eli doing it again.
IP:5.188.211.22  2020-10-16 23:58:30
Demetrius What do you study? do vitamins purepump redditPiazza”s possible enshrinement in the Baseball Hall of Fame, however, remains far more complicated, he acknowledged, because of the performance-enhancing drug cloud that has engulfed his generation.
IP:5.188.211.26  2020-10-17 00:06:31
Edward Do you have any exams coming up? augmentin posologie adulteMurielle Ahoure of the Ivory Coast put herself in the mix for the world 200 title after blasting out of the blocks and holding off American Tiffany Townsend and Olympic 100 meters champion Shelly-Ann Fraser-Pryce for victory in a national record of 22.24.
IP:5.188.211.22  2020-10-17 00:17:27
Tyrone Could you tell me the dialing code for ? ghost protein review redditThe Krampus, a legend in Alpine countries, is said to punish misbehaving children during the winter Yule season. In contrast, Saint Nicholas, rewards well-behaved children with gifts. Fréger first saw a man dressed as a Krampus in Salzburg, Austria. The result of that interaction led to years of work for Fréger, documenting the enduring pagan celebrations of rural Europe.
IP:5.188.211.26  2020-10-17 00:25:41
Norman Whereabouts are you from? revista digital de natura ciclo 9Mr Mansour has set a timetable for a new constitution and elections, but Mr Morsi's supporters have rejected the plan and some political groups opposed to him say they were not consulted about it.
IP:5.188.211.22  2020-10-17 00:36:45
Dwain What do you want to do when you”ve finished? ronnie coleman king whey protein review The amnesty would only apply to those who have been convicted once and agree to repay damages. Khodorkovsky was convicted twice - of fraud in 2005 and again in 2010. He is due for release next year, but activity by Russian investigators has stoked speculation that he may face a third prosecution.
IP:5.188.211.26  2020-10-17 00:45:20
Winston Not available at the moment omeprazole horses powderIn a letter to Obama signed by House of Representatives Speaker John Boehner and 10 other leading House Republicans, they asked for a detailed explanation of the delay of the ”employer mandate,” asking for a reply from the president by August 1.
IP:5.188.211.22  2020-10-17 00:56:43
Garrett I like watching football cipro 250 mg bid for utiThe epicentre of the earthquake was at a depth of 50 kilometres in the Pacific Ocean off Miyagi Prefecture, in almost exactly the same place as the magnitude-9.0 earthquake tremor that sent a tsunami into Japan”s north-east coast in 2011.
IP:5.188.211.26  2020-10-17 01:05:15
Aaliyah How would you like the money? febrex plus tablet compositionGOING, Austria — FIFA President Sepp Blatter said Brazil might have been the wrong choice as host of the 2014 World Cup if the tournament is affected by social protests like those as at the Confederations Cup last month.
IP:5.188.211.26  2020-10-17 01:26:17
Rufus We”ve got a joint account para que sirve levofloxacina 750 mgAdam Carper, Dylan Matsuoka, Jack Carper, and Dalton Chandler each had RBI singles, and Will Armbruester added a two-run single. Zack Olson tripled home two more to complete the hit parade and also added a run-scoring double later in the inning.
IP:5.188.211.22  2020-10-17 01:27:55
Chang I”m on a course at the moment topamax 15 mg weight loss”There may have been some concern at the Fed that there was too much risk being taken on,” said Scott Brown, chief economist at Raymond James in St. Petersburg, Florida. ”They have certainly taken care of that situation.”
IP:5.188.211.26  2020-10-17 01:47:20
Rufus Not available at the moment prix de maxiclimberOskar Schindler was a member of the Nazi party who rescued over 1,000 Jews from deportation to Auschwitz by employing them in his factory. The ability to have your name on Schindler”s list of workers meant the difference between life and death. His story gained worldwide prominence with the Thomas Keneally”s book ”Schindler”s List” followed by Steven Spielberg”s 1993 academy award winning film of the same name.
IP:5.188.211.22  2020-10-17 01:48:23
Connie Yes, I love it! bob esponja escuela de navegacion latinoAt the heart of the dispute is a Canadian demand to be ableto export up to 100,000 tonnes of beef to the EU every year,while the EU wanted to double its exports of dairy productswithout high tariffs, as well as protecting Europe”sgeographical defined products like Greek feta.
IP:5.188.211.26  2020-10-17 02:07:43
Coolman I don”t like pubs paxil for pe reviewIn the rain I was glad of the excellent ABS system that is standard, which combines with Brembo”s Monobloc calipers to provide very powerful stopping. Despite the conditions my only real chassis-related complaint was an old one: the footrests are too smooth, occasionally allowing a wet boot to slip off.
IP:5.188.211.22  2020-10-17 02:09:07
Humberto How much is a Second Class stamp? tretinoin before and after picturesIn March 2011, he was arrested after cops caught him getting oral sex from a cross-dressing prostitute in a car. He also pleaded guilty in October 2010 after his arrest on another charge relating to a prostitute.
IP:5.188.211.14  2020-10-17 02:27:35
Madelyn It”s serious how to get clomid in irelandLONDON, Aug 20 (Reuters) - Britain”s top share index edgedlower on Tuesday as gloomy earnings reports fuelledprofit-taking on some basic material and energy stocks andinvestors cut positions in expectation of less U.S. monetarystimulus.
IP:5.188.211.26  2020-10-17 02:29:06
David Can you hear me OK? tofranil drug classEssentially he said he didn’t see how Cashman could put a contender on the field next year with a payroll of $189 million, especially since CC Sabathia was showing signs of decline and Andy Pettitte was looking like a pitcher headed for retirement.
IP:5.188.211.14  2020-10-17 02:47:50
Ahmad Cool site goodluck :) can i buy viagra in peruAfter trailing early to Murray State in the 2013 season opener in Columbia, the Missouri Tigers ripped off 45 unanswered points and showed literally everything the 58,038 fans who descended upon Memorial Stadium could presumably hope to see after last year’s 5-7 season.
IP:5.188.211.14  2020-10-17 03:07:43
Daniel Best Site good looking ondansetron nombre comercial en mexicoBut the change in the weather came too late. The rain forced organizers to move this weekend”s two final gatherings to Copacabana from a pasture on the outskirts of the city because it had become a vast field of mud.
IP:5.188.211.22  2020-10-17 03:10:13
Dannie Could you ask her to call me? scary movie 4 viagra gif Thanks to rapid economic growth, the MSCI Frontier Market index has gained 22 percent over the past 12 months. That compares with a 3 percent rise for MSCI”s emerging market index, and 25 percent for the Standard & Poor”s 500, the benchmark U.S. stock index.
IP:5.188.211.14  2020-10-17 03:28:09
Dylan I”d like to tell you about a change of address loratadine cvsWhile this could potentially concern officials in a state with hundreds of miles of coastline and an economy dependent on tourism, experts say it”s nothing that most people should worry about. Vibrio bacteria exist normally in salt water and generally only affect people with compromised immune systems, they say. Symptoms include vomiting, diarrhea and abdominal pain. If the bacteria get into the bloodstream, they provoke symptoms including fever and chills, decreased blood pressure and blistering skin wounds.
IP:5.188.211.14  2020-10-17 03:48:37
Eldon Who would I report to? amoxicillin epocrates pediatricNow that he has returned to therapy and has resumed taking “a ton” of medication to treat his illness, Schwyzer says he realizes that teaching the course on porn “was done under false pretenses.”
IP:5.188.211.22  2020-10-17 03:51:27
Perry International directory enquiries astroglide gel burns”The United States has entered into a crazy phase,” the president said at an event with the military. He also said that the ”hysterical insanity of the elite who govern the United States, against all the other countries of the world, practically provoked the assassination of (Brazilian) President Evo Morales.”
IP:5.188.211.22  2020-10-17 04:11:46
Guillermo I”m on work experience betamethasone dipropionate cream buy online in indiaAs Dr Anthony Baxter, Cyprotex’s chief executive officer, pointed out, the location of the Alderley Park BioHub is “ideal” for transport links, both by air and road, “which is important as Cyprotex expands its international footprint”.
IP:5.188.211.26  2020-10-17 04:13:11
Irvin I”m doing a masters in law luxury caravans west walesFrom Monday through Wednesday, Ocean Spray, the cranberry juice cocktail maker, has taken over the front lawn of the train station and created a makeshift cranberry bog, complete with 2,000 fresh berries and overall-clad cranberry farmers.
IP:5.188.211.22  2020-10-17 04:32:30
Arden Is there ? vazogel virectinArchive photos are combined with photography from Constantine’s latest film in a way so skilfully done that they are indistinguishable from the real pictures, adding a odd note of falsehood to what is otherwise searingly honest depiction of an exciting part of our recent culture.
IP:5.188.211.26  2020-10-17 04:45:02
Barton I read a lot alesse side reviewsIn a moment of theatrics de la Rionda skipped across the courtroom imitating Zimmerman”s claim to Fox”s Sean Hannity that Martin was not running -- as he told a police dispatcher -- but was skipping away. Zimmerman turned his head in disapproval.
IP:5.188.211.22  2020-10-17 04:54:03
Manual Please wait how much time manforce tablet worksOf course none of this means anything much if the Jets still can’t string some wins together, try to make it two wins in a row for the first time this season against the Bengals in Cincinnati. If they lose, then they’ve got the Saints coming into MetLife and then a road game against the Bills, and it requires only a little negative thinking to see them go right from 4-3 to 4-6.
IP:5.188.211.22  2020-10-17 05:14:29
Winford I”ve just graduated irbesartan side effects weight gainI am surprised you are unaware Governor Earl Ray Tomblin, along with West Virginia”s legislature, run Ohio”s neighboring state. According the Democratic Governor”s website as a former teacher, he understands the importance of a solid education, because it is the foundation for building a secure life. Education is essential to West Virginia’s future and it is vital that we provide students with the knowledge needed to compete in today’s global economy.
IP:5.188.211.26  2020-10-17 06:10:15
Harvey I can”t get through at the moment para que sirve flagyl metronidazol 125 mgVince Cable”s 3.9 billion pound ($5.9 billion) Business Bankis ”shaping up to be a missed opportunity” that will fail toaddress the ”finance gaps” that constrain the growth of smallcompanies, business groups have warned. ()
IP:5.188.211.14  2020-10-17 06:11:20
Alfred I”d like a phonecard, please ultimate nutrition yohimbe bark liquid extract ”We”re paid to get out there and play, not watch,” Peterman said. ”You definitely want to be out there, I don”t know what it will do to my chances (of starting), but you definitely want to be out there playing.”
IP:5.188.211.16  2020-10-17 06:42:28
Johnathan I”ve only just arrived getting off prilosecSymptoms of the first cases of neuroinvasive disease tied to infection with the virus started in June, about a month earlier than usual, and that was followed by a rapid rise in cases, according to Robert Haley, MD, of the University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas, and colleagues.
IP:5.188.211.15  2020-10-17 07:51:22
Dwight I”d like to change some money indomethacin 25 mg capsule usesJapan”s ANA Holdings Inc, which operates the world”s biggest fleet of Dreamliners, also said on Friday it had found damage to the battery wiring on two 787 locator beacons, made by Honeywell International Inc.
IP:5.188.211.10  2020-10-17 08:29:28
Makayla Sorry, I”m busy at the moment tretinoina generico mexicoThe Airport’s director and a representative from Mapco, the company managing the valet parking service, tell 13WHAM News that each valet attendant receives training on what to look for when inspecting a customer’s vehicle. Each employee is subject to a background check before hiring and routinely receives tests or training during their employment.
IP:5.188.211.26  2020-10-17 08:40:53
Melvin Please call back later minoxidil original com ua”The economy is coming out of the shadows, with a doubling in its quarterly growth rate from 0.3% in Q1 to 0.6% in Q2. The recovery is not quite on dry land yet, but at least it is a step in the right direction,” said David Brown, of consultancy New View Economics.
IP:5.188.211.22  2020-10-17 08:45:31
Darius I”m a partner inlosartan potassium hctzShares in Apollo gained as much as 3.8 percent on Monday on growing uncertainty about the status of the deal. Apollo shares have struggled since announcing the deal earlier this year as the Indian tire maker plans to fund the acquisition entirely through debt.
IP:5.188.211.14  2020-10-17 08:58:12
Stefan Do you like it here? pristiq best priceMcSally”s message has become fine-tuned after a grueling year on the congressional campaign trail in 2012. The Republican”s biography and work ethic elevated her from a newcomer to Arizona”s political scene to a serious candidate, defying political odds to nearly seize Democrat Gabrielle Giffords” former seat in Congress.
IP:5.188.211.10  2020-10-17 09:12:24
Elizabeth I”d like to tell you about a change of address de buyer mandoline blades”Our evidence response teams remain at the Navy Yard and continue to process the scenes,” she said. ”This is a methodical and time-intensive process that includes bullet trajectory and crime scene mapping.”
IP:5.188.211.16  2020-10-17 09:52:23
Michale I live here amitriptyline insomnia forumAnderson”s two children were last seen at about 5 p.m. on Saturday, Lt. Glenn Giannantonio with the San Diego County Sheriff”s Department told ABCNews.com. It is believed one or both of them may have been abducted by DiMaggio, the news release said.
IP:5.188.211.15  2020-10-17 10:18:50
Glenn Sorry, you must have the wrong number precio prozac dispersableNext month, 2K Games will give gamers a radically different brand of shooter – and a radically different brand of XCOM game – in The Bureau: XCOM Declassified. It”s a game that reimagines a genre and aims to extend the reach of a franchise, as ambitious a project as we”ll see this summer.
IP:5.188.211.35  2020-10-17 11:26:17
Moshe Is it convenient to talk at the moment? vuelos a la habana desde mexicoDemocrats pointed out that childbirth is more dangerous than an abortion and there have been no serious problems with women taking abortion drugs at home. They introduced amendments to add exceptions for cases of rape and incest and to remove some of the more restrictive clauses, but Republicans dismissed all of the proposed changes.
IP:5.188.211.24  2020-10-17 12:42:42
Harrison I have my own business wholesale kamagra oral jelly“We want you to know you are safe to participate in all of your normal daily activities, including being outside, jogging, walking your dogs, etc.” the statement said. “We will update you with pertinent information when we can.”
IP:5.188.211.24  2020-10-17 15:08:27
Junior I enjoy travelling nebido half-lifeThomas Ruttig, an expert with the Afghanistan Analysts Network, said there are already warning signs about how the vote will go April 5, including reports of ”many more voter cards in circulation than voters in Afghanistan” and failures to make progress in peace talks with the Taliban.
IP:5.188.211.24  2020-10-17 15:32:16
Hailey I”m on work experience auto viagra through the mail A spokesperson for the company said it was ”not a spontaneous event” and the fire was caused after the car collided with a ”large metallic object in the middle of the road, causing significant damage to the vehicle”.
IP:5.188.211.21  2020-10-17 15:37:49
Larry Have you got a telephone directory? gabapentin 600 mg tablet or capsuleThe final rule was published in the Federal Register on Tuesday. The effective date is in 60 days (August 5). The compliance date of October 5 is 120 days after the rule is published in the federal register.
IP:5.188.211.21  2020-10-17 17:03:04
Moses Can you hear me OK? methylphenidate and venlafaxineHe could allow the House to pass a Senate deal that likely would get more support from Democrats than Republicans - a move that almost certainly would lead some conservatives to push for Boehner”s removal as speaker - or he could side with rebellious Tea Party Republicans by preventing a vote and allowing America to default.
IP:5.188.211.14  2020-10-17 17:59:53
Guadalupe Another year neurontin positive reviews“It signalled the end of advice that might be influenced by the commission payments made by product providers to advisory firms, and the start of a new era of trust and transparency between a firm and its customers. The findings of this review reveal that the actions of some firms have the effect of undermining these objectives.
IP:5.188.211.10  2020-10-17 19:20:01
Elisha Some First Class stamps propecia 5 mg side effectsAnd there appears to be a race among AFL teams to land the lefty thrower. ESPN analyst Ron Jaworski, part-owner of the Philadelphia Soul, has gone on record to say he wants Tebow on his team and the Orlando Predators also kicked the tires on the 26-year-old.
IP:5.188.211.24  2020-10-17 19:28:09
Denny I”m not sure synthroid side effects joint pain”This action would eliminate the excuse which is used by legislators and other officials for not reporting information to NICS,” said Lindsay Nichols, an attorney with the Law Center to Prevent Gun Violence, which advocates for tougher gun laws.
IP:5.188.211.14  2020-10-17 23:18:30
Carlo This site is crazy :) how much is prilosec at walmartGiven the deep divisions between the Republican-controlled House and the Senate, where Democrats are in the majority, negotiators may arrive at the table with irreconcilable ideas of what to put into a final version of the bill.
IP:5.188.211.10  2020-10-18 01:18:03
Mary A First Class stamp amoxicillin 250 mg dosage side effects”Priebke”s death at the age of 100 should be a powerful reminder that some of the worst perpetrators of the crimes of the Holocaust live to a healthy old age and that a person”s chronological age should never prevent them from being held accountable for their crimes if they are healthy enough to be brought to justice,” he said in a telephone interview from Jerusalem.
IP:5.188.211.16  2020-10-18 01:21:29
Jenna We”re at university together performix sst v2xIt was also opposed by oil company interests in the state, which said it could make it difficult for California to reap the benefits offered by development of the Monterey Shale, including thousands of new jobs, increased tax revenue, and higher incomes for residents in one of the poorest regions in the nation.
IP:5.188.211.21  2020-10-18 02:35:05
Archie I have my own business viagra dosages menThe Dow Jones industrial average ended up 22.19points, or 0.14 percent, at 15,567.74. The Standard & Poor”s 500Index closed down 3.14 points, or 0.19 percent, at1,692.39. The Nasdaq Composite Index finished down 21.11points, or 0.59 percent, at 3,579.27.
IP:5.188.211.14  2020-10-18 04:10:27
Weston Jonny was here force factor test x180 genesisAndy Samberg draws most of the attention as Detective Jake Peralta, a free spirit who sees no reason the precinct house can’t also be Animal House. If the crimes get solved, he figures, what difference does a dress code make?
IP:5.188.211.10  2020-10-18 05:01:38
Benton I”d like to withdraw $100, please clindamycin 1 benzoyl peroxide 5 duacFormer co-stars on the TV comedy ”That ”70s Show” Ashton Kutcher and Mila Kunis came in fourth with $35 million, followed by new parents, reality TV star Kim Kardashian and West, who collectively earned $30 million.
IP:5.188.211.16  2020-10-18 05:11:20
Stewart Can I take your number? price lexapro walmart The shrinking of the European Central Bank”s balance sheetas well as ECB President Mario Draghi”s stable tone have induceda round of short covering in the euro, but the euro will stilllikely end lower by year-end at $1.25, she said.
IP:5.188.211.21  2020-10-18 05:25:33
Shelby We work together is naproxen ok to take while breastfeedingEach company that agrees to participate in the initiative will be able to view the conclusions and compare their results againt those of their peers, helping to inform subsequent vulnerability discussions between the company and its external auditor.
IP:5.188.211.15  2020-10-18 10:10:58
Roberto Excellent work, Nice Design si une femme prend viagraI have never tried or used Meth. And its not the fault of Breaking Bad’s brilliant writing or acting that you are unable to see the show for what it is, which is a spectacular tale of how a regular guy could become the embodiment of evil and cunning.
IP:5.188.211.16  2020-10-18 10:12:43
Alexander How many more years do you have to go? apo ibuprofen 400 mg tablet Revaluation gains from biological assets delivered more thana third of Singapore-listed Wilmar International Ltd”s $733.8 million pretax profit from its plantations and palm oilmills in 2011 during the commodity”s bull run, but just 7percent of $410.8 million in 2012.
IP:5.188.211.35  2020-10-18 10:29:12
Virgilio I work with computers is adapalene available over the counter in ukRousseff, a leftist whose Workers” Party has been in power since 2003, said Brazil shared the pope”s concern for social justice, pointing to advances against poverty made by her administration and that of her predecessor, Luiz Inacio Lula da Silva.
IP:5.188.211.16  2020-10-18 14:28:51
Eduardo Do you play any instruments? ciprofloxacin used for std“The idea of having a Yorkshire rose under the tomb which is made of Yorkshire stone says all you need to know about where he should be buried – it tells the world that he should be buried in Yorkshire.
IP:5.188.211.35  2020-10-18 15:35:00
Carrol i”m fine good work buy periactin in new zealand”Whatever nice words we may hear from Mr. Rouhani, it is Iranian action that matters. We would welcome a credible and verifiable agreement with Iran,” Sens. Robert Menendez, Democratic chairman of the Senate Foreign Relations Committee, and Lindsey Graham, R-S.C., wrote in a letter to Obama on Monday. Obama”s address and Kerry”s meeting come during one of the most high-stakes meetings of the General Assembly in recent years. In addition to trying to find a breakthrough in the nuclear standoff, Obama is trying to iron out a Russian-proposed plan for Syria to relinquish its chemical weapons.
IP:5.188.211.14  2020-10-18 16:44:56
Mackenzie We were at school together nouvelle beaute serum ”Some concerned family members can take comfort in knowing their loved one is not one of the victims,” Norton said. With no autopsies scheduled at this time, others will have to continue to wait, he said.
IP:5.188.211.14  2020-10-18 19:48:02
Brenton Which year are you in? purchase azithromycin or erythromycin”This is an incredible success. We are the election-night victors,” said FPO leader Heinz-Christian Strache, 44, a polarising figure who is popular with many young people but anathema to the political establishment that he loves to bash.
IP:5.188.211.10  2020-10-18 22:14:47
Anderson I study here vigramax comprimidosThis comes from our ad serving technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don”t just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring.
IP:5.188.211.13  2020-10-18 22:58:10
Rodrigo I”d like to send this parcel toanaprox ds highWhile a number of lawmakers on both sides of the politicalaisles said on Sunday talks shows that they do not expect agovernment shutdown, Democratic House Leader Nancy Pelosi saidshe believes a lot of conservative Republicans want one.
IP:5.188.211.21  2020-10-19 01:03:34
Douglas Do you play any instruments? diphenhydramine salepThe House Republicans’ decision to act in a piecemealfashion, instead of on one comprehensive immigration bill,points to a process that may spill into the 2014 midtermelection season and jeopardize final negotiations. Democrats saythat if Congress doesn’t agree on legislation by the end of theyear, an immigration-law revision may fall by the wayside.
IP:5.188.211.16  2020-10-19 02:23:38
Collin good material thanks theanine supplement australiaCalendar-adjusted retail sales fell 5.1 percent year-on-yearin June, according to National Statistics Institute data onWednesday, while the Bank of Spain said the current accountposted a 2.4 billion euro surplus in the previous month.
IP:5.188.211.21  2020-10-19 03:12:57
Dwight Gloomy tales revitalash advanced lash serum reviews Flight trials for Airbus”s latest passenger jet, the A350,are going well and it is sticking to its target of deliveringthe first of the lightweight jets in the second half of 2014,programme chief Didier Evrard said.
IP:5.188.211.21  2020-10-19 03:37:33
Domenic I”ve just started atstrattera adults reviewsThe so-called Silver Fire erupted south of the Riverside County town of Banning and by Friday evening had charred some 17,500 acres on the rugged northern and eastern slopes of Jan Jacinto Mountain, authorities said.
IP:5.188.211.14  2020-10-19 04:21:13
Claud I love the theatre minoxidil hrvatskaIn a ruling issued on Wednesday, U.S. lawmakers and their staffs will continue to receive a federal contribution toward the health insurance that they must purchase through soon-to-open exchanges created by President Barack Obama”s signature healthcare law.
IP:5.188.211.15  2020-10-19 04:40:59
Elden Yes, I love it! can you snort venlafaxine hydrochloridePedrosa, runner up in the title race last year and 59 points behind Marquez coming to Malaysia, had dominated the practice sessions over the weekend but was unable to maintain his advantage over his rivals in the decisive qualifying shootout.
IP:5.188.211.13  2020-10-19 07:02:54
Flyman How would you like the money? maximum slim coffee kopen European banks have faced a severe clamp-down by regulators following the 2008 financial crisis. New lending restrictions such as those in the Basel III framework have curbed their ability to originate and invest in debt, and offered opportunities to alternative asset managers like KKR.
IP:5.188.211.15  2020-10-19 07:24:01
Ricky I”ve lost my bank card pretty benzoyl peroxide”They pretty much understood to a man that if they had asuccessful season and won the pennant ... it would help hold thecity together,” said Tim Wendel, author of ”Summer of ”68: TheSeason That Changed Baseball, and America, Forever.”
IP:5.188.211.13  2020-10-19 07:29:09
Peter Withdraw cash vegan ice cream indianaThe Dodgers already had Clayton Kershaw, the 2011 Cy Young Award winner as the National League”s best pitcher, and spent heavily to add South Korean star pitcher Ryu Hyun-jin and free agent Zack Greinke, the 2009 American League Cy Young winner.
IP:5.188.211.10  2020-10-19 08:01:58
Laverne How much does the job pay? generic viagra compare generic cialis pillsFrancois Louw was penalised for hitting Adam Ashley-Cooper without the ball and Lealiifano kicked his fourth penalty as the Wallabies struggled to find a way throughout the disciplined South African defence.
IP:5.188.211.16  2020-10-19 10:09:58
Larry I stay at home and look after the children montelukast 10mg levocetirizine 5mgNEW YORK (AP) — A New York appeals court has rejected as ”extraordinarily invasive” and unjustified a requirement that a sex offender undergo penile stimulation testing after his release from prison.
IP:5.188.211.13  2020-10-19 10:53:44
Mackenzie Accountant supermarket manager wd 40 specialist contact cleaner msdsProviding free school meals for young primary school children will help put pounds in the pockets of parents struggling to pay for school lunches but it is also a necessary investment for the future that will pay off by improving child health and raising educational attainment. No child should be too hungry to learn.
IP:5.188.211.26  2020-10-19 13:44:11
Phillip This is your employment contract yohimbe extract que esSeattle dominated the first half yet led only 17-10 at the break. Arizona, coming off a 32-20 loss at San Francisco on Sunday, took the opening kickoff and made it to its 40 before Tony McDaniel burst through virtually untouched to sack Palmer for a 14-yard loss. Seattle took the ensuing punt and needed just five plays to go 83 yards.
IP:5.188.211.13  2020-10-20 01:04:29
Serenity Get a job amoxil capsules usesThe inquest is told Mark Duggan was investigated over the murder of Gavin Smith in October 2003 but there was not enough evidence to charge him. He was arrested over the attempted murder of Serkhan Houssein in May 2006 but the case didn't proceed. He was also arrested over other firearm offences but not charged.
IP:5.188.211.14  2020-10-20 01:28:29
Dewey Could you tell me the number for ? diclofenac sodium topical gel 1 couponsRomania agreed last week to a two-year, 4 billion euro ($5.3billion) standby aid deal with the International Monetary Fund(IMF), moving to reassure investors and providing a badly neededbuffer against external shocks.
IP:5.188.211.21  2020-10-20 08:40:08
Cedric This is the job description clomipramine dosage for ocdSenior citizens make up the fastest-growing sector of the population in the United States: People are living longer because of an increasing self-awareness about health, and because of innovations and improvements in medical care and medications.
IP:5.188.211.21  2020-10-20 09:01:42
Denny Through friends terbinafine discountMore important, the series momentum may have swung heavily toward the Dodgers, who got a huge emotional lift from the return of Hanley Ramirez from a fractured rib and an electrifying performance from dynamic right fielder Yasiel Puig, who snapped an 0-for-11 skid with an RBI triple and a single.
IP:5.188.211.22  2020-10-20 09:04:07
Sydney A jiffy bag what is betamethasone-n cream used for“I can’t look at her pictures today, because it hurts my feelings,” she said. “I start wondering what she’s thinking, like, ‘Where’s the girl with the blonde hair and the boobs?’”
IP:5.188.211.13  2020-10-20 10:07:26
Brody this post is fantastic lamisil treatment for nail fungusSecurity has been ramped up across the country after a mass jailbreak near Baghdad last month when more than 500 convicts, including senior al Qaeda operatives, escaped after militants attacked two prisons.
IP:5.188.211.15  2020-10-20 10:15:58
Aaron What line of work are you in? vigour pilates mirandaSo the crackdown at the sit-in “suddenly brought back all the bad memories of SCAF,” Radwan said, referring to the Supreme Council of Armed Forces that ruled after the revolution. “And a good chunk of the revolutionaries — not all, but many — were jolted back into reality.” 
IP:5.188.211.35  2020-10-20 10:43:26
Guillermo I study here silodal d 8 mg combipack capsule 2The 22-year-old victim, a photo journalist, was admitted to hospital where she is in a stable condition. Police have released sketches of the suspects and say they will ask the government to have the case conducted in a fast-track court.
IP:5.188.211.13  2020-10-20 20:33:55
Jared I”d like some euros infeccion urinaria en perros ciprofloxacinaSpain”s Economy Ministry says that Hong Kong invested atotal of 236 million euros in Spain the first six months of2013, up from 40 million euros in the same period last year.OECD data shows that China spent $124 million on direct investment in Spain in 2011, up from $6.2 million in 2005.
IP:5.188.211.10  2020-10-21 00:04:00
ТАНЫ СЭТГЭГДЭЛ
Таны нэр:
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд factnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 8919-9080 утсаар хүлээн авна. тэмдэгт.